Skocz do zawartości

Zdjęcie

Chwastox 750 SL


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna Spółka Akcyjna; ul. Chemików 1,
37-310 Nowa Sarzyna.
Tel.: 17 24 07 122, fax: 17 24 07 111, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
CHWASTOX 750 SL
Zawartość substancji aktywnej:
MCPA / kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy / w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) -750 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr 71/2010 z dnia 06.10.2010r.

Szkodliwy
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


I OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX 750 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY.
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty
znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, gwiazdnica pospolita, rdest powojowaty
Chwasty odporne: bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia
czepna, przetacznik polny, chwastnica jednostronna.

II ZAKRES STOSOWANIA
1. jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca
tej fazy.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
2. jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca
tej fazy.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, buraki.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY.
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary i ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Środka nie stosować:

-
w okresie suszy,

-
na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,

-
w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,

-
w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,

-
przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

-
podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny


uprawne. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - 58 682 04 04 Rzeszów - 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec - 32 266 11 45
Lublin - 81 740 89 83 Tarnów - 14 631 54 09
Łódź - 42 657 99 00 Warszawa - 22 619 66 54
Poznań - 61 847 69 46 Wrocław - 71 343 30 08
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -
Zawartość netto ­
Nr partii -
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »