Skocz do zawartości

Zdjęcie

BETANAL QUATTRO 380 SE


Zał. do zezwolenia MRiRW nr R-23/2009
z dnia 25.02.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience S.A., 16 Rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.+033 (4) 728 52 525, fax.: +033 (4) 728 53 082
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (022) 572 35 00, fax.: (022) 572 36 03
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
BE TAN AL QUATTRO 380 SE
Zawartość substancji aktywnych:
fenmedifam: 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu – 60 g w 1 litrze środka
(związek z grupy fenylokarbaminianów)
desmedifam: 3-fenylokarbaniloksykarbanilan etylu– 60 g w 1 litrze środka (związek z grupy
fenylokarbaminianów)
etofumesat: metanosulfonian (+/-)-2-etoksy-3,3-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylu – 60 g w 1
litrze środka (związek z grupy benzofuranów)
metamitron: 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on– 200 g w 1 litrze środka (związek
z grupy triazynonów)

Zezwolenie MRiRW nr R -23/2009 z dnia 25.02.2009 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


Etykieta Betanal Quattro 380 SE, zał. do zezwolenia MRiRW
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny-emulsji do rozcieńczania wodą; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest ptasi
Chwasty odporne: ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1.Burak cukrowy, burak pastewny
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Betanal Quattro 380 SE w systemie powschodowego zwalczania chwastów. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni pierwszy zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 1,5 l/ha drugi zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 2 l/ha
w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów trzeci zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 2 l/ha
w 5-10 dni po drugim zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji buraków samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi Betanal Quattro 380 SE stosować łącznie ze środkiem Metron 700 SC. W zależności od ilości chwastów można zastosować jeden z poniższych wariantów: pierwszy zabieg Betanal Quattro 380 SE 1,5 l/ha + Metron 700 SC 0,5-1,0 l/ha drugi zabieg Betanal Quattro 380 SE 1,5-2 l/ha + Metron 700 SC 0,5-1,0 l/ha w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów trzeci zabieg Betanal Quattro 380 SE 1,5-2 l/ha + Metron 700 SC 0,5-1,0 l/ha w 5-10 dni po drugim zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów W przypadku konieczności równoczesnego zwalczania perzu właściwego znajdującego się w fazie 2-3 liści (ok. 10-15 cm wysokości) lub silnego zachwaszczenia chwastami prosowatymi w tym chwastnicy jednostronnej (masowe wschody do fazy krzewienia) zaleca się do drugiego i trzeciego zabiegu dodatkowo włączyć graminicyd Gallant 104 EC stosując poniżej wymienione dawki:
pierwszy zabieg:
Betanal Quattro 380 SE 1,5 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha
drugi zabieg:
w 5-10 dni po pierwszym zabiegu po wykiełkowaniu następnych chwastów, gdy widoczne są masowe wschody chwastnicy jednostronnej i perzu właściwego (optymalny termin dla tych gatunków to widoczna faza 1-3 liści) Betanal Quattro 380 SE 1,5 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha + Gallant 104 EC 0,6 l/ha
trzeci zabieg:
w 5-10 dni po drugim zabiegu po wykiełkowaniu następnych chwastów, gdy widoczne są masowe wschody chwastnicy jednostronnej i perzu właściwego (optymalny termin dla chwastnicy jednostronnej to widoczna faza 1-3 liści, natomiast dla perzu właściwego faza 2-3 liści) Betanal Quattro 380 SE 1,5 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha + Gallant 104 EC 0,6 l/ha
Uwaga! W przypadku użycia mieszaniny z graminicydem Gallant 104 EC najmniejsze rośliny buraka cukrowego na plantacji powinny osiągnąć fazę minimum 3-4 liści właściwych. Jeśli warunek ten nie może być spełniony Gallant 104 EC włączyć do ochrony w trzecim zabiegu lub zastosować ten środek oddzielnie w terminie późniejszym w optymalnej fazie rozwojowej perzu lub gatunków chwastów prosowatych zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie-instrukcji stosowania środka Gallant 104 EC. Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez
przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY

V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
-na rośliny mokre,
-w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 20oC, w okresie

południowych upałów i silnego nasłonecznienia, -w okresie spodziewanych przymrozków, -w większej ilości wody niż 300 l/ha, Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach


VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przygotowaniem cieczy roboczej środek w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania jednorodnej zawiesiny. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 litrami wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając. W przypadku stosowania środka Betanal Quattro 380 SE ze środkami Metron 700 SC i Gallant 104 EC, przygotować ciecz użytkową środka Betanal Quattro 380 SE w połowie wymaganej ilości wody, dodać Metron 700 SC oraz Gallant 104 EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Etykieta Betanal Quattro 380 SE, zał. do zezwolenia MRiRW
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-2) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów - (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........



Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »