Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Kontakttwin 191 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-256/2012d z dnia 15.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 20/2010 r. z dnia 12.03.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 500, fax: +49 2203 5039 111, www.fcs­feinchemie.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul Sienna 39; 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 60, fax: +48 (22) 395 66 67 e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Podmioty konfekcjonujące:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel.


(32) 616 40 73 tel/fax. (32) 616 39 79, www.azot.pl, e-mail: handlowy@azot.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

KONTAKTTWIN 191 EC
Zawartość substancji czynnych:
etofumesat - metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu
(związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 94 g w 1 l środka.
fenmedifam - 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu
(związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) - 97 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-20/2010 z dnia 12.03.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-154/2011d z dnia 24.05.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 256/2012d z dnia 15.10.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Kontakttwin 191 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów jednorocznych dwuliściennych i ograniczenia występowania niektórych chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym. Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Działa na chwasty w szerokim zakresie. Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych.
Wrażliwość chwastów z uwzględnieniem systemu stosowania środka:
Środek Kontakttwin 191 EC stosowany jednorazowo w dawkach 4-6 l/ha:
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, rdest powojowy, przytulia czepna, jasnota purpurowa,komosa biała, bratek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, rdest powojowy, przytulia czepna, jasnota purpurowa, komosa biała, bratek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, rdest powojowy, przytulia czepna, jasnota purpurowa
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, bratek polny, tobołki polne, chwastnica jednostronna,maruna bezwonna
Chwasty odporne: maruna bezwonna.


II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY ROLNICZE
1. BURAK CUKROWY
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zalecane są następujące warianty powschodowego zwalczania chwastów środkiem Kontakttwin 191 EC:
-Środek Kontakttwin 191 EC stosowany jednorazowo.
Zalecana dawka: 4-6 l/ha.
Termin stosowania: BURAK CUKROWY w fazie 4-6 liści. Środka nie stosować 7 dni przed i 7 dni po przerywce buraków.
-
Środek Kontakttwin 191 EC stosowany w dawkach dzielonych.
Termin stosowania i dawki: chwasty w fazie liścieni, niezależnie od fazy rozwojowej
buraka;
pierwszy zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawkach 1,5-2 l/ha;
drugi zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawkach 1,5-2 l/ha, na wschodzące chwasty, w 5-10
dni po pierwszym zabiegu;
trzeci zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawkach 1,5-2 l/ha, na wschodzące chwasty, w 5-10
dni po drugim zabiegu. Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.


-
Środek Kontakttwin 191 EC stosowany w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC.
Termin stosowania i dawki: chwasty w fazie liścieni, niezależnie od fazy rozwojowej
buraka;
pierwszy zabieg - Kontakttwin 191 EC w dawce 2 l/ha + Goltix 700 SC w dawkach 1-2 l/ha;
drugi zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawce 2 l/ha + Goltix 700 SC w dawkach 1-2 l/ha, w
momencie pojawienia się nowych siewek chwastów, to jest po 7-10 dni po pierwszym
zabiegu.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI:
-
Na glebach zawierających powyżej 5 % substancji organicznej Kontakttwin 191 EC działa głównie poprzez liście.

-
Wyższą z zalecanych dawkę stosować w przypadku dużego zachwaszczenia.

-
Stosowanie środka Kontakttwin 191 EC w dawkach dzielonych oraz w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC zwiększa skuteczność zwalczania chwastów.


III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki. Stosując środek w systemie mieszanym (herbicydy doglebowe i nalistne) przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla herbicydów stosowanych doglebowo.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
VI PRZECIWKSAZANIA
Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

- na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC, w

okresie południowych upałów i dużego nasłonecznienia, - w okresie spodziewanych przymrozków, - po długotrwałej suszy, Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50­100 l wodą) wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie ciągle mieszając. Opryskiwać przy włączonym mieszadle, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w opryskiwaczu bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną,.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
XI POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, toksykologicznym: należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411-99-99 Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 Rzeszów –(17) 866-40-25 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Tarnów –(14) 631-54-09 Warszawa –(22) 619-66-54 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »