Skocz do zawartości

Zdjęcie

BURAKOMITRON 700 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 21/2010 z dnia 15.03.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
HERMOO Belgium NV, Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel.: +32 (11) 68 68 66, fax: +32 (11) 67 12 05, e-mail: hermoo@hermoo.be
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.
Agrochest Sp. z o.o., ul. Cmentarna 13, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, tel.: (0-61) 818 88 88, e-mail: biuro@agrochest.pl

2.
ProCam Polska Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 37, 83-110 Tczew, tel.: (0-58) 530 44 50, fax: (0-58) 530 44 56, e-mail: office@procam.pl


Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
B URAKOM I T RON 700 SC
Zawartość substancji aktywnej:
metamitron /4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on/
(związek z grupy triazynonów) -700 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-21/2010 z dnia 15.03.2010 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół w przypadku stosowania w jednorazowej dawce
przekraczającej 4,82 l/ha.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.I OPIS DZIAŁANIA
Burakomitron 700 SC to środek chwastobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, rdest ptasi
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, owies głuchy, włośnica sina.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
W celu ekonomicznego i bardziej skutecznego zwalczania chwastów można wykonać kilka zabiegów stosując środek w dawkach dzielonych według podanego poniżej systemu zabiegi nalistne Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
Burakomitron 700 SC 2 l/ha.
drugi zabieg - w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
Burakomitron 700 SC 2 l/ha.
trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu (w razie potrzeby)
Burakomitron 700 SC 2 l/ha.
W przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych można
zastosować środek jednorazowo w fazie 3-5 liści buraka.

Zalecana dawka: 5 l/ha.
Zabieg jednorazowy nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem wtórnym.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować powschodowo

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki


na rośliny mokre


w okresie spodziewanych przymrozków Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosowany jednorazowo w dawce powyżej 4,82 l/ha stosować wieczornym po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na
polu tym można uprawiać buraki, seradelę oraz łubin.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm,
odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm. Nie zaleca się wykonywania zabiegów
w temperaturze powietrza bądź przy gruncie powyżej 25oC.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W przypadku powschodowego stosowania środka zabieg najlepiej wykonać podczas
wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed
spodziewanym deszczem).
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach
wieczornych.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ
PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM
TAKŻE TRAKOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
Etykieta Burakomitron 700 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »