Skocz do zawartości

Zdjęcie

ALISTER GRANDE 190 OD


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-231/2010d z dnia 13.08.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -36/2008 z dnia 22. 04. 2008 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 4 72 85 48 44, fax: +33 4 72 85 49 26.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
AL I S T E R GRANDE 190 OD
Zawartość substancji aktywnych:
diflufenikan /2’,4-difluro-2-(trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid/ (związek z grupy
fenoksynikotynoanilidów) – 180 g w 1 litrze środka,

mezosulfuron metylowy /benzoesan metylo 2-[[[[(4,6-dimetoksy-2-pirymidynylo) amino]
karbonylo] amino] sulfonylo]-4-[[metylosulfonylo]amino]metylowy/ (związek z grupy
pochodnych sulfonylomocznika) – 6 g w 1 litrze środka,

jodosulfuron metylosodowy /sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3­metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-uriedosulfonylo]benzoesowego/ (związek z grupy
pochodnych sulfonylomocznika) – 4,5 g w 1 litrze środka.

Substancja niebezpieczna nie będąca substancją aktywną: eter poliglikolu.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 36/2008 z dnia 22. 04. 2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-231/2010d z dnia 13.08.2010 r.

Niebezpieczny dla środowiska


Drażniący

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I DZIAŁANIE NA CHWASTY
ALISTER GRANDE 190 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Środek zawiera trzy substancje biologicznie czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania, a mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony przez korzenie. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, która niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt. Mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy wykazują działanie w pełni układowe, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a w konsekwencji ich zamieranie.
Chwasty wrażliwe:bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, wyka kosmata
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny).
UWAGA! ŚRODEK NIE ZWALCZA WYCZYŃCA POLNEGO WSCHODZĄCEGO WIOSNĄ.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać jesienią na rosnące chwasty, od fazy 3-4 liści do końca wegetacji zbóż.
Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
W zalecanych zakresach dawek środka Alister Grande 190 OD, wyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie
temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie
rozwojowej i występujące w większym nasileniu.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji biologicznie czynnych, co
skraca okres działania środka wiosną.

UWAGI:
-Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
-Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie glebą.
-Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.
-Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na

plon. -Przed zastosowaniem środek dobrze wymieszać przez wielokrotne wstrząsanie
opakowaniem, z uwagi na jego możliwe rozwarstwienie w czasie przechowywania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, wiosną, po wykonaniu orki, można uprawiać zboża jare, groch, kukurydzę.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
-
przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

-
na rośliny pokryte szronem,

-
przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
-Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
-Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
-Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. -Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. -Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. -Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy. -W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
-Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
-Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
-Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
-Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszelkich części opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
-Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. -Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne. -Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach..
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. CELÓW, W TYM TAKŻE

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 349 28 31 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »