Skocz do zawartości

Zdjęcie

Kukugran 340 SE.


Zał. do zezw. MRiRW nr R-25/2012h.r. 26.03.2012 r. z dnia Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 732 6918 2006, fax: 0043 732 6918 2004
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, tel.: +48 (22) 620 32 52, fax: +48 (22) 654 07 97.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

K U K U G R A N 340 SE
Zawartość substancji aktywnych:
bromoksynil (3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl w postaci estru kwasu
oktanowego/heptanowego (związek z grupy hydroksybenzonitryli) 90 g w 1 litrze środka,
terbutylazyna (2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyna (związek z grupy
triazyn)) 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 25/2012h.r. z dnia 26.03.2012r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze
skórą.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA! 1.Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów.
2.Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Kukugran 340 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji, stosowany
powschodowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w
kukurydzy.
Kukugran 340 SE zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie
działania.
Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, terbutylazyna pobierana
jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Środek
powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące
się w fazie 2-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna
Chwasty odporne: ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.


II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA
Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny
wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści.

Zalecana dawka: 1,6-2,0 l/ha.

Wyższą dawkę środka (2 l/ha) stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych
(4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych. Środek może być stosowany do fazy 8 liści
kukurydzy, o ile chwasty nie przekroczyły fazy wrażliwej.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA!
W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza, przymrozki, duże wahania temperatur
pomiędzy nocą i dniem), środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy,
przemijające uszkodzenia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.

III OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji): NIE DOTYCZY


IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na tym samym polu można uprawiać jedynie kukurydzę.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.


VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.


Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Środka nie stosować: -w kukurydzy cukrowej -na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze

względu na możliwość uszkodzenia roślin
-na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki
-podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem.Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

rośliny uprawne


Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów
zabiegowych i uwrociach.Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.


IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).


X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków - (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »