Skocz do zawartości

Zdjęcie

Huzar 100 OD


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 99/2009 z dnia 20.08.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2173 387 276; fax: +49 2173 383 570
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 572 35 00, fax: (0-22) 572 36 03
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

H UZAR 100OD
Zawartość substancji aktywnej:
jodosulfuron metylosodowy /sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4­metoksy-6-metylo-1,3,5- triazyno-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesowego/
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -100g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-99/2009 z dnia 20.08.2009 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej


o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
4. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
I OPIS DZIAŁANIA
HUZAR 100 OD jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym, w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Stosowany jest nalistnie i przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie, i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, przetaczniki, rumian polny, rdest powojowaty, tobołki polne, tasznik pospolity, przytulia czepna, komosa biała, miotła zbożowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, miotła zbożowa , chaber bławatek , chaber bławatek
Chwasty odporne np: perz właściwy.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME
Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 75-100 ml/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek można stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym..

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj.
susza, niska wilgotność powietrza, wahania temperatury oraz na chwasty w późniejszej fazie
rozwojowej i występujące w większym nasileniu.

UWAGA!
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka. W celu uniknięcia tworzenia odporności niektórych gatunków chwastów na działanie środków ochrony roślin z grupy sulfonylomocznikowych należy stosować je przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

-
przed spodziewanym przymrozkiem,

-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,

-
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

-
przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu


.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko kukurydzę, zboża jare, ziemniaki.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Wprzypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
. Unikać zanieczyszczenia oczu.
. Nosić odpowiednie okulary lub ochronę twarzy.
. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub

etykietę. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWEW przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ……


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »