Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Adengo 315 SC


Załącznik do decyzji MRiRw nr R-18/2014d z dnia 28.01.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -14/2011 z dnia 04.02.2011 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: (0-033) 04 728 54 888, fax: (0-033) 04 728 54 926
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 ,02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 573 36 03
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ADE NGO 315S C
Zawartość substancji czynnych:
tienkarbazon metylu /ester metylowy kwasu 4-[[[(4,5-dihydro-3-metoksy-4-metylo-5-okso
-1H-1,2,4-triazol-1-ylo)karbonylo]amino]sulfonylo]-5-metylo-3-tiofenylokarboksylowego -90
g/l;

izoksaflutol /5-cyklopropylo-4-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo) izoksazol
(związek z grupy izoksazoli) -225 g/l

Zezwolenie MRiRW nr R – 14/2011 z dnia 04.02.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -18/2014d z dnia 28.01.2014 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

4.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest: - wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych


rolniczo lub - użycie rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 75%.

I OPIS DZIAŁANIA
Adengo 315 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej,
przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych
chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych.

Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej
aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co
w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie
wzrostu i rozwoju roślin.

Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie
chloroplastów w komórkach roślin.
Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie a w stosowaniu
powschodowym również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Preparat jest szybko
transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po
wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na
utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy
skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości
przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów. Środek jest
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1.kukurydza
Rośliny kukurydzy opryskiwać: - po siewie ale przed wschodami - po wschodach, w fazie 1-2liści
Zalecana dawka: 0,33-0,44 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Preparat stosować jeden raz w sezonie.

UWAGI:
-
Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz na glebach cięższych.

-
W przypadku konieczności zwalczania rdestów, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.

-
Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.

-
W przypadku wystąpienia silnych opadów po wykonaniu zabiegu może wystąpić przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają wpływu na plon.

-
Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.


- W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów.

PRZECIWWSKAZANIA
-
Środka nie stosować na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych, torfowych o nieregularnych stosunkach wodnych oraz w przypadku widocznych niedoborów składników pokarmowych mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście i rozwoju kukurydzy.

-
Środka nie stosować w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy cukrowej.

-
Środka nie należy stosować w temperaturze poniżej 8oC oraz w przypadku spodziewanych przymrozków lub w warunkach panującej bądź spodziewanej suszy.

-
Nie przetrzymywać cieczy roboczej w zbiorniku opryskiwacza i nie używać jej do ponownego opryskiwania.

-
Środka nie mieszać z innymi preparatami, nawozami i dodatkami wspomagającymi.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wielokrotnie wstrząsnąć do chwili, gdy w opakowaniu pojawi się jednorodna zawiesina
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -……

2 odpowiedzi na ten temat

#2 Share wojakjan

wojakjan

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 31 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 18 maj 2016 - 10:44

Adengo 315 SC

Witam panowie szybko poratujcie mnie odpowiedzią zasiałem kukurydze jednak od siewu nie mogłem opryskać bo było zimno i padał deszcz dzisiaj opryskałem jednak w czasie oprysku zauważyłem miejsca w których kukurydza wychodzi pryskałem adengo...Czy zaszkodziłem kukurydzy ? czy spisywać ją już na straty..? proszę pilnie odpowiedzcie.... 

 


Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Adengo 315 SC Dzisiaj, 21:56
 •  

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Adengo 315 SC Dzisiaj, 21:56
 •  

#3 Share przemo932

przemo932

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 98 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Czajęczyce
 • Zainteresowania:Rolnictwo :)

Napisany 19 maj 2016 - 09:42

Adengo 315 SC

Adengo - zaraz po siewie lub do 2 liści po wschodzie.Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »