Skocz do zawartości

Zdjęcie

Chwastox 500 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 31/2010 z dnia 01.04.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S. A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
CHWA S TOX 500 SL
Zawartość substancji aktywnej: MCPA kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) octowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) -500 g w 1 l środka.
Zezwolenie MRiRW nr R-31/2010 z dnia 01.04.2010 r.

Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

3.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.
Etykieta Chwastox 500 SL, załącznik do zezwolenia
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.
Chwastox 500 SL najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, tasznik pospolity, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tobołki polne
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, chwasty jednoliścienne.


II ZAKRES STOSOWANIA
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29).
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
B) PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES
Zabieg wykonać od początku fazy krzewienia do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29).
Zalecana dawka: 1,1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w czasie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków szczególnie wrażliwych na środek, np. pomidor, burak.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
-na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone.
-w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC.
-w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC.
-w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
-podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
Etykieta Chwastox 500 SL, załącznik do zezwolenia
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Uwaga !
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
. Unikać zanieczyszczenia oczu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.

. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICHJAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Etykieta Chwastox 500 SL, załącznik do zezwolenia
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
Etykieta Chwastox 500 SL, załącznik do zezwolenia


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »