Skocz do zawartości

Zdjęcie

Domino 700 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 319/2013d z dnia 17.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 42/2002 z dnia 28.05.2002 r.
Posiadacz zezwolenia:
Makhteshim Agan Industries Ltd. Arava House, 12 Golan Street , Airport City, P.O.B. 298, Zip Code 70151, Izrael, tel: +972 7 3232 1000, fax: +972 7 3232 1074, www.ma­
industries.com.
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 66, fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl

Konfekcjoner:

Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


DOMINO 700 SC
Zawartość substancji czynnej: metamitron (związek z grupy triazyn) ­4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on - 700 g/l.
Zezwolenie MRiRW Nr 42/2002 z dnia 28.05.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-309/2003p z dnia 11.08.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r.,
decyzją MRiRW nr R-456/2007 z dnia 31.10.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R-150/2010d z dnia 25.05.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R - 200/2011d z dnia 06.07.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R - 120/2012d z dnia 28.05.2012 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 319/2013d z dnia 17.12.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, wyczyniec polny, wyka wąskolistna
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest powojowy, włośnica sina.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
a)BURAK CUKROWY
Ochrona buraka w optymalnych warunkach jednym zabiegiem.
Domino 700 SC 2 l/ha -po siewie przed wschodami chwastów na dobrze uprawioną (bez
grud) i wilgotną glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI!
1.
Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

2.
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

3.
Środek Domino 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10oC wolniej działa.

4.
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
NIE DOTYCZY.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY.
V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w terminie przedwschodowym
- w okresie długotrwałej suszy
2. w terminie powschodowym
-
na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki

-
na rośliny mokre

-
w okresie spodziewanych przymrozków Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VI NASTĘPSTWO ROŚLIN
Domino 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo.
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc
od powierzchni pola 50-60 cm.
Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi
powyżej 25oC.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Stosując środek po wschodach, zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody,
na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach
wieczornych.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.


Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.


Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.


Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.


W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.


Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.


Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »