Skocz do zawartości

Zdjęcie

DEVRINOL TOP 375 CS


Załącznik do decyzji MRiRW Nr R-315 /2012d z dnia 23.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-10/2006 z dnia 29.03.2006 r.
Posiadacz zezwolenia:
United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 -092 Warszawa, tel.: +48 22 614 00 45, fax. +48 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


DEVRINOL TOP 375 CS
Zawartość substancji czynnych: chlomazon – 2-(2-chlorobenzylo)4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on (związek z grupy izoksazolidionów) – 30 g w 1 litrze środka napropamid – N,N-dietylo-2-(naft-1-yloksy)propanoamid (związek z grupy alkanoamidów) – 345 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R-10/2006 z dnia 29.03.2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-135/2008 z dnia 10.09.2008 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 171/2010d z dnia 18.06.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 315/2012d z dnia 23.11.2012 r.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Etykieta środka ochrony roślin Devrinol Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 1/4

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, w formie zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek jest herbicydem doglebowym i najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przetaczniki, przytulia czepna, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdesty, rumian polny, samosiewy zbóż
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko korzeniące się
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
a) RZEPAK OZIMY

- Zalecana dawka: 2,75-3 l/ha.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Przestrzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku do przezimowania.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych 80-250 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1.
Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby, itp.

2.
Niższą z zalecanych dawkę stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach cięższych.

3.
Intensywne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.


2.
NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po wykonaniu glębokiej orki, można uprawiać rzepak jary, kapustę, ziemniak, pomidor, groch, słonecznik, tytoń, jęczmien jary, pszenicę jarą, szenzyto jare lub kukurydzę. Na zbożach jarych kukurydzy mogą początkowo wystąpić przemijające przebarwienia liści nie mające istotnego wpływu na plon.

3.
PRZECIWWSKAZANIA


Etykieta środka ochrony roślin Devrinol Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 2/4
Środka Devrinolu Top 375 CS nie stosować:
- na glebach piaszczystych, zbrylonych, przesuszonych lub zbyt wilgotnych,
- po skiełkowaniu nasion rzepaku.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem
w innych roślinach niż zlecane.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Etykieta środka ochrony roślin Devrinol Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 3/4

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. CELÓW, W TYM TAKŻE
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Devrinol Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 4/4Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »