Skocz do zawartości

Zdjęcie

Grapan Extra 40 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 4/2011 i.r. z dnia 17.01.2011 r.
Producent:
Chemtura Corporation Inc., 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, Stany Zjednoczone
Ameryki.

Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzenie środka do obrotu na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec:
Crompton (Uniroyal Chemical) Registration Limited, Kennet House, Langley Quay,
Slough 4, SL3 6EH Berkshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa; Tel.: +(48) 22 654 35 00, fax: +(48) 22 654 83 10;
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
GRAPAN EXTRA 40 EC
Zawartość substancji aktywnej:
chizalofop-P-tefurylowy /®-2-[4-6(chlorochinoksalin-2-yloksy) fenoksypropanian (+/-)
tetrahydrofurfurylu] (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) ­
40 g w 1 l środka.
Zezwolenie MRiRW nr R-4/2011 i.r. z dnia 17.01.2011 r.


Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
GRAPAN EXTRA 40 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole uprawek pożniwnych.
Środek GRAPAN EXTRA 40 EC wykazuje działanie systemiczne, jest pobierany bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany w roślinie, hamując wzrost i rozwój chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 6-10 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po 14-20 dniach. Chłodna i bezdeszczowa pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Działanie środka przyspiesza ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba, co sprzyja szybkiemu jego wchłanianiu przez intensywnie rosnące chwasty. Opady deszczu występujące 6 godzin po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) począwszy od fazy 4-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnica sina, włośnica zielona, samosiewy zbóż w rzepaku ozimym, miotła zbożowa, owies głuchy, stokłosy, wyczyniec polny, perz właściwy
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
a) BURAK CUKROWY
- chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate
Zalecana dawka: 1 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 l/ha
Zabieg wykonać do końca fazy krzewienia chwastów. W celu obniżenia zużycia środka można zastosować go w dawce dzielonej dwa razy po 0,4 l/ha, pierwszy zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści, drugi zabieg w 8-14 dni po pierwszym, gdy ponownie wschodzące chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści. W celu równoczesnego zwalczenia chwastów prosowatych i ograniczenia występowania niektórych chwastów dwuliściennych środek Grapan Extra 40 EC można stosować łącznie z herbicydem: Safari 50 WG w dawce 30 g/ha.
- perz właściwy
Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha.

Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie
więcej niż 50 % międzyrzędzi.

W celu równoczesnego zwalczenia perzu właściwego i ograniczenia występowania niektórych chwastów dwuliściennych środek Grapan Extra 40 EC można stosować łącznie z herbicydem Safari 50 WG w dawce 30 g/ha.
UWAGA!
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawiły się ponownie).
B) RZEPAK OZIMY
- perz właściwy, samosiewy zbóż
Zalecana dawka: 2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha
Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.
c) RZEPAK JARY
- perz właściwy
Zalecana dawka: 1,5-1,75 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha
Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści
2. ROŚLINY WARZYWNE
a) cebula
- chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate
Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-250 l/ha
Zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli
- perz właściwy
Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-250 l/ha
Zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli
B) marchew
- chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate
Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 220-300 l/ha
Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi
- perz właściwy
Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 220-300 l/ha
Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi
c) groch
- perz właściwy
Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha
Zabieg wykonać w fazie 2-4 liści grochu
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Grapan Extra 40 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Grapan Extra 40 EC.
III PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje, zwłaszcza z roślinami jednoliściennymi (np. kukurydza, zboża), - podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 27°C, - łącznie ze środkami do zwalczania chwastów dwuliściennych innymi niż zalecane. Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie przeprowadzać uprawy mechanicznej.
IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
BURAK CUKROWY - 87 DNI cebula, marchew - 30 DNI groch - 45 DNI RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY - 70 DNI

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .
VIII WARUNKI BEPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry przemyć ją natychmiast dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. - W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie. - Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne - Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
POMOC MEDYCZNA W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........
Etykieta Grapan Extra 40 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »