Skocz do zawartości

Zdjęcie

Golden Pendimet 330 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R - 50/2010i.r. z dnia 30.07.2010 r.
Producent:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, D-67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec;

Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzenie środka do obrotu na terytorium
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
BASF plc, Crop Protection, PO Box 4, Earl Road, Cheadle Hulme, Cheadle Cheshire SK8 6QG,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Tel.: 0161 485 6222.


Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithavon Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Tel.: (044) 1920 486 253, fax: (044) 1920 485 123.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

GOLDEN PENDIMET 330 EC
Zawartość substancji aktywnej: pendimetalina N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina (związek z grupy dinitroanilin) -330 g w 1 litrze środka.
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW Nr R - 50/2010i.r. z dnia 30.07.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
GOLDEN PENDIMET 330 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy, ziemniaku, bobiku, łubinie żółtym, tytoniu, na plantacjach traw nasiennych, roślinach warzywnych, niektórych roślinach ozdobnych, szkółkach drzew ziarnkowych i pestkowych, truskawce, ostropeście plamistym. Środek przeznaczony jest również do niszczenia i hamowania odrostów bocznych tytoniu.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, włośnica sina, włośnica zielona
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski, rumianki, rumiany, wyczyniec polny, wyki
Chwasty odporne np.: starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń).
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy.
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Środek można stosować:

po siewie, nie później niż w 3 dni; lub


wcześnie powschodowo, nie później niż w fazie 1-2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych


Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha.
UWAGA!
Ziarno zbóż wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm warstwą gleby. Przykrycie ziarna płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną przerzedzenia roślin.
B) WIECHLINA ŁĄKOWA, KOSTRZEWA CZERWONA, ŻYCICA TRWAŁA, MIETLICA BIAŁAWA
Plantacje w 1,2 lub 3 roku użytkowania.
Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na dobrze rozkrzewione rośliny traw.
• jesienią: od połowy września do połowy października (można stosować jesienią również na
plantacjach założonych wiosną tego samego roku). Skuteczność środka uzależniona jest od stopnia wilgotności gleby. W warunkach suszy skuteczność jest słabsza.
• wiosną: jak najwcześniej, od marca do początku kwietnia.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
UWAGA!
1.
Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

2.
Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od zastosowania środka.

3.
W przypadku masowego występowania wiechliny rocznej lub miotły zbożowej środek stosować jesienią.


C) ZIEMNIAK
Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola.
Zalecana dawka: 3,5-5 l/ha.
UWAGA!
Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
D) BOBIK, ŁUBIN ŻÓŁTY
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni).
Zalecana dawka: 4 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w łubinie żółtym Golden Pendimet 330 EC można stosować bezpośrednio po siewie z herbicydem Command 480 EC.
Golden Pendimet 330 EC 3 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.
E) TYTOŃ
Zwalczanie chwastów.
Środek stosować nie później niż 1 dzień przed sadzeniem tytoniu.

Zalecana dawka: 4 l/ha.

Niszczenie i hamowanie odrostów bocznych tytoniu
Bezpośrednio (a najpóźniej do 24 godzin) po ogłowieniu tytoniu i usunięciu w miarę potrzeby
pędów bocznych o długości powyżej 2 cm, zastosować środek w stężeniu 1,5% (1,5 l środka
w 100 l wody), zużywając 10-20 ml cieczy użytkowej na roślinę. Ilość cieczy użytkowej zależy od
tendencji odmiany do wykształcania odrostów oraz od wysokości rośliny. Ciecz użytkową można
stosować do opryskiwania lub ręcznego polewania roślin tytoniu .

Opryskiwanie :
Opryskiwać tak, aby strumień cieczy użytkowej skierowany był na wierzchołek łodygi
z odległości około 20 cm.
Podczas zabiegu przestrzegać niskiego ciśnienia w opryskiwaczu do 1 atm (0,1 Mpa).
Przed zabiegiem ustalić czas otwarcia dyszy rozpylacza, w ciągu którego wypływa 10-20 ml cieczy
użytkowej z opryskiwacza.

Polewanie roślin
Polewać "naczyńkiem", stosując ciecz użytkową o stężeniu 1,5% w ilości 10-20 ml na roślinę. Przygotowaną i ściśle odmierzoną ilość cieczy użytkowej wylewać z "naczyńka" na wierzchołek ogłowionej łodygi tytoniu tak, aby spływając wzdłuż całej łodygi wnikała we wszystkie pachwiny liści aż do podstawy łodygi.
UWAGA!
1.
Zabieg wykonać na co najmniej 1 godzinę przed przewidywanym opadem deszczu.

2.
Środek stosować na rośliny suche i nie pochylone.

3.
Gdy rośliny tytoniu rosną intensywnie zabieg niszczenia i hamowania odrostów bocznych można powtórzyć po upływie 5-7 dni.


2. ROŚLINY SADOWNICZE
A) TRUSKAWKA
Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów. Zalecana dawka:

3-4 l/ha (plantacje nowo założone w 2 tygodnie po posadzeniu i ukorzenieniu się roślin),


4-6 l/ha (plantacje jednoroczne i starsze).


. szkółki drzew ziarnkowych i pestkowych (podkładki i okulanty). Środek stosować wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów bezpośrednio po posadzeniu podkładek; w okulantach, przed ruszeniem wegetacji.
Zalecana dawka: 5-6 l/ha.
UWAGA!
Golden Pendimet 330 EC zastosowany po rozpoczęciu wegetacji w wyższych temperaturach może powodować uszkodzenia roślin.
3. ROŚLINY WARZYWNE
A) GROCH
Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
UWAGA!
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.
B) FASOLA
Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
UWAGA!
W przypadku wystąpienia po siewie fasoli niekorzystnych warunków atmosferycznych ­długotrwałych, obfitych opadów przy jednoczesnych niskich temperaturach -mogą wystąpić uszkodzenia roślin fasoli. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.
C) BÓB
Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

D) CEBULA
(Z SIEWU)
Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub

po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści, na powierzchnię wolną od
chwastów.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

E) CEBULA Z DYMKI
Środek można stosować a) do 5 dni po sadzeniu dymki
Zalecana dawka: 4-5 l/ha. lub B) po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm, na kiełkujące i wschodzace chwasty
Zalecana dawka: 4 l/ha.
F) CEBULA NASIENNA
Opryskiwaćdo 10 dni po sadzeniu wysadek cebuli. Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
G) CZOSNEK
jesienny: opryskiwać bezpośrednio po posadzeniu lub wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji,
przed wschodami chwastów.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
wiosenny: opryskiwać bezpośrednio po sadzeniu.

Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub
po wschodach czosnku, gdy wysokość rośliny mają 5-10 cm wysokości.

Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

H) POR
(Z SIEWU)
Opryskiwać do 3 dni po siewie.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

I) KOPER OGRODOWY
Środek stosować do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub

po wschodach kopru lecz przed wschodami chwastów.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
UWAGA!

1.
Nasiona kopru wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

2.
Środka nie stosować w koprze przeznaczonym na wczesny zbiór (zielony koperek).


J) MARCHEW, PIETRUSZKA
Opryskiwać do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha
Nasiona wysiewać na jednakową głebokość, nie mniejszą niż 2 cm.

K) KAPUSTA GŁOWIASTA, KALAFIOR
Opryskiwać przygotowane pole bezpośrednio przed sadzeniem rozsady. Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
L) CHRZAN
Opryskiwać po sadzeniu i uformowaniu redlin przed wschodami chwastów lub przed ukazaniem się liści chrzanu.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
M) POMIDOR, PAPRYKA
Środek stosować od 3 do 1 dnia przed sadzeniem rozsady. Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
N) OSTROPEST PLAMISTY
Opryskiwać najpóźniej do 3 dni po siewie. Zalecana dawka: 3 l/ha.
4. ROŚLINY OZDOBNE
A) LILIE
(MIESZAŃCE AZJATYCKIE)
Środek stosować wiosną przed wschodami roślin. Zalecana dawka: 4 l/ha.
B) MIECZYK OGRODOWY
Środek stosować wiosną przed wschodami roślin, w 4-10 dni po sadzeniu bulw. Zalecana dawka: 4 l/ha.
C) TULIPAN
Środek stosować jesienią po sadzeniu cebul, przed nastaniem mrozów.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ZIEMNIAK oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek.
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
V. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
VI. PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
a. na glebach lekkich, piaszczystych (nie dotyczy łubinu żółtego), ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą.
b. w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin.
2. Środka nie mieszać z glebą.
VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

twarzy. . Używać pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. . Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. . Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska. . Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. . W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku
wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem. . W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko
otwartych oczach; konsultacje okulistyczne. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. PIERWSZA POMOC I INFORMACJE DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z
lekarzem.
W razie połknięcia: niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

XI. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XII. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak przymrozki wpływają na stosowanie herbicydów? zobacz »Jeśli masz konto na Facebooku możesz zalogować się klikając w przycisk