Skocz do zawartości

Zdjęcie

TARGA SUPER 05 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-144/2014d z dnia 09.05.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -32/2010 z dnia 08.04.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d’affaires de Crécy, 2 rue Claude Chappe, 69370 Saint Didier au Mont d’Or, Republika Francuska, tel.: 33 (0) 437 64 4020, fax: 33 (0) 437 64 6874.
Producent: Nissan Chemical Industries Ltd., 7-1, 3 Chome Kanda -Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokio, Cesarstwo Japonii.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: (22) 866 41 81, fax: (22) 866 41 90, e -mail: sekretariat@arysta.pl.
Konfekcjonerzy:
1.
„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.: 0048 (61) 812 51 13, 0048 (61) 297 26 00, fax: (61) 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl.;

2.
„Fregata” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: 0048 (58) 552 00 27 do 29, fax: 0048 (58) 552 48 31;

3.
ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32 -005 Niepołomice, tel.: 0048 (12) 281 14 54, fax: 0048 (12) 281 14 54.


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TARGA SUPER 05 EC

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy -®-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-ylooksy)fenoksy]propionian etylu
(związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g w 1 litrze środka.

Substancje nie będące substancją aktywną: solwent nafta(ropa naftowa) ,węglowodory
ciężkie aromatyczne.


Zezwolenie MRiRW nr R -32/2010 z dnia 08.04.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -20/2012d z dnia 13.01.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R -144/2014d z dnia 09.05.2014 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R51/5 Dział Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji. Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: samosiewy zbóż , chwastnica jednostronna , owies głuchy, perz właściwy
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy
rozwojowe rośliny uprawnej : -do zwalczania samosiewów zbóż od fazy 2 liści do fazy krzewienia w dawce 0,75 – 1 l/ha - do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz owsa głuchego od fazy 2 liści do początku krzewienia w dawce 1 l/ha c) do zwalczania perzu w fazie 4-6 liści w dawce 2 l/ha
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
(PLANTACJE PRODUKCYJNE)
Opryskiwać gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
B) ZIEMNIAK
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka ale przed zakryciem międzyrzędzi).
C) RZEPAK OZIMY
Opryskiwać jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy. Środek można stosować w obniżonych dawkach łącznie z adiuwantami do zwalczania samosiewów zbóż jesienią w dawce : Targa Super 05 EC 0,6 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha lub Atpolan Bio 80 EC lub Olejan 85 EC 1 l/ha
2. ROŚLINY WARZYWNE
A) CEBULA
(Z SIEWU)
Opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka.
Uwaga : środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej.

B) POR
-z siewu, opryskiwać po wykształceniu 1-2 liści przez rośliny pora;
-z rozsady, opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Uwaga : środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej

C) CZOSNEK
Opryskiwać po posadzeniu ząbków.
Uwaga : środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej

D) MARCHEW
Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.
E) PIETRUSZKA
Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.
Uwaga:
Naci pietruszki nie przeznaczać na konsumpcję.
F) SELER
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Uwaga:
Naci selera nie przeznaczać na konsumpcję.
G) KAPUSTA GŁOWIASTA
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Uwaga: środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej.

3. ROŚLINY SADOWNICZE
a) TRUSKAWKA
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Targa Super 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Targa Super 05 EC.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

CEBULA, CZOSNEK, MARCHEW, PIETRUSZKA, SELER -30 DNI,
ZIEMNIAK -40 DNI,
RZEPAK OZIMY -70 DNI,
KAPUSTA GŁOWIASTA, POR -87 DNI,
TRUSKAWKI -NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną , rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza

i pokazać opakowanie lub etykietę. - Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27° C. - Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca - Podczas stosowania środka nie dopuścić do :
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. - Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH

OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków ­ (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności -2 lata Data produkcji -.......... Zawartość netto -......... Nr partii… ­
Etykieta Targa Super 05 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »