Skocz do zawartości

Zdjęcie

Granstar SX 50 SG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-210 /2012d z dnia 28.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -90/2010 z dnia 15.12.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH­1218 Le Grand Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 22 7175111; fax +41 22 7176088
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

G R A N S T A R S X 5 0 S G
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo) -3-metyloureido]sulfonylo}benzoesan metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50%.
Zezwolenie MRiRW nr R- 90/2010 z dnia 15.12.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 210/2012d z dnia 28.08.2012 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy występujący w formie jednorodnej mieszaniny, wykorzystywany do
sporządzania roztworu wodnego granul wykonanych w technologii SX, która zapewnia ich
całkowitą jednorodność i rozpuszczalność.
Granstar SX 50 SG jest herbicydem systemicznym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej
oraz jęczmieniu jarym.
Jest środkiem głównie pobieranym przez liście, częściowo przez korzenie chwastów.
W roślinie szybko przemieszcza się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt
chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Granstar SX 50 SG
najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty (od liścieni do fazy 6 liści).
Granstar SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają
zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest
selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło.
Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża. Susza lub
ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
a) pszenica ozima
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 32) Zalecana dawka: 30 – 35 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody)
B) pszenżyto ozime
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 32) Zalecana dawka: 30 – 37,5 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody)
c) pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować wiosną od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 32),
najlepiej w fazie 2-4 liści chwastów.
Zalecana dawka: 25- 30 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l
wody)

UWAGA!
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
1.
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

2.
Środek zawiera substancję aktywną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów na te substancje,


należy uniknąć corocznego stosowania na tym samym polu herbicydów zawierających substancje aktywne z tej grupy chemicznej.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża, w tym kukurydzę.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,

-
łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,

-
w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,

-
na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC. Po zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Technologia SX pozwala na skrócenie procedury mycia opryskiwacza o 75%, a także zmniejszenie ilości wody o 80% w porównaniu do środków sulfonylomocznikowych w formulacjach WG lub WP. Ponadto podczas mycia opryskiwacza nie ma konieczności stosowania środków myjących zawierających podchloryn sodowy.
Sposób mycia opryskiwacza:
1.
Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza. Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie).

2.
Procedurę mycia powtórzyć.


Uwaga
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »