Skocz do zawartości

Zdjęcie

Roundup_Strong_540_SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 148/2011d z dnia 18.05.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R- 30/2004 z dnia 25.05.2004 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie :
Monsanto Europe S.A./N.V, Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Królestwo Belgii, tel.: (+32) 3 568 51 23, fax : (+32) 3 568 50 90.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Monsanto Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa; tel.: +48 22 395 65 00, fax: +48 22 395 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

R O U N D U P S T R O N G 540 SL
Zawartość substancji aktywnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy kwasu fosfonowego)
w formie soli potasowej – 540 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-30/2004 z dnia 25.05.2004 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-446/2007 z dnia 23.10.2007 r. oraz decyzją MRiRW nr R-148/2011d z dnia 18.05.2011 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku jarego.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup Strong 540 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest
poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie
przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni
od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i
wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe: chwasty jednoroczne do fazy pierwszej pary liści właściwych, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wyczyniec polny, włośnice, żółtlica drobnokwiatowa, życice, bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wyka ptasia, bylica pospolita, kostrzewa czerwona, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi,
Chwasty odporne: skrzyp polny.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. POLA UPRAWNE
Uwaga!
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą głównie zwalczania perzu. Jeżeli na polu przeważają inne chwasty dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
- Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów
a) kukurydza.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy.
Zalecana dawka: 0,7-2,7 l/ha w 200-300 l wody.
lub w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować łącznie ze
środkiem Guardian 840 EC w dawce.
Roundup Strong 540 SL 0,7-2,7 l/ha + Guardian 840 EC 2,5 l/ha w 200-300 l wody.
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Uwagi:
1.
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;

2.
Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;

3.
Niższe z zalecanych dawki dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.


- Przed zbiorem roślin, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru
B) pszenica ozima
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %,
to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka: 1,4-2,7 l/ha w 200-300 l wody.

Uwaga!
Niższą z zalecanych dawek stosować tylko w przypadku wykonywania desykacji.
Przeciwwskazania
1.
Nie stosować środka w pszenicy z wsiewkami oraz przeznaczonej na materiał siewny.

2.
Słomy nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


c) rzepak jary.
Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30
%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka: 2-2,7 l/ha w 200-300 l wody.

Uwaga!
W celu właściwego zwalczenia chwastów zbiór wykonać po upływie co najmniej 7 dni od zabiegu.
Przeciwwskazanie
Nie stosować na plantacjach nasiennych.
Uwagi:
1 W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub
późnym popołudniem.
2 Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych - zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Zalecana dawka: 2-5,4 l/ha w 200-300 l wody.
III PRZECIWWSKAZANIA
1.
Środka nie stosować:
. przed wschodami chwastów,
. na rośliny mokre,
. przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 3 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
. podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej


2.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym.IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
VI NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Roundup Strong 540 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po dwóch dniach gdy zwalczano chwasty jednoroczne i po 5 dniach gdy zwalczano chwasty wieloletnie.
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.

S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o- w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. - Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonymi do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 5 lat Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »