Skocz do zawartości

Zdjęcie

Racer 250 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -304/2014d z dnia 27.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-8/2003 z dnia 14.05.2003 r.
Posiadacz zezwolenia:
Adama Agan Ltd., P.O.B. Northern Industrial Zone, Ashodod 77102, Państwo Izrael, tel. :(+972) 885 152 11, fax.: (+972) 762 803 04, www.adama.com

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, infolinia: + 48 (22) 395 66 66, fax +48 (22) 395 66 67, e -mail:biuro@adama.com, www.adama .com

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 -510 Konin, tel. (63) 240 01 18, Fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 -002 Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax (61) 297 26 02; e -mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 -870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01, www.whlogistics.pl

4.
Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel. +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e -mail: biuro_amp@adama.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

RACER 250 EC

Zawartość substancji czynnej:
fluorochloridon /3-chloro-4-(chlorometylo)-1-[3-trifluorometylo)fenylo]-2-pirolidynon/
(związek z grupy pochodnych pyrolidonu) -250 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją biologicznie czynną: cykloheksanon,
Sowent nafta /ropa naftowa/ węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna
niespecyfikowana.


Zezwolenie MRiRW Nr R -8/2003 z dnia 14.05.2003 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R -238/2004o z dnia 18.05.2004 r.,

decyzją MRiRW Nr R -158/207 z dnia 24.04.2007 r., decyzją MRiRW nr R -16/2010d z dnia 21.01.2010 r., decyzją MRiRW nr R -88/2011d z dnia 29.03.2011 r., decyzją MRiRW nr R -91/2013d z dnia 22.04.2013 r.

oraz decyzją MRiRW nr R -304 /2014d z dnia 27.08.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie może spowodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniaku oraz w warzywach.

Racer 250 EC jest selektywnym herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w
okresie ich kiełkowania. W małym stopniu działa na chwasty po wschodach.
Pobierany jest poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczniec polny
Chwasty odporne: MARCHEW zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 -4 cm.
Zalecana dawka:
PSZENICA OZIMA 1-2 l/ha, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO 1-1,5 l/ha.
B) ZIEMNIAK
Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3-5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować Racer 250 EC łącznie ze środkiem Sencor 70 WG, w dawce Racer 250 EC 1,5-2 l/ha + Sencor 70 WG 0,5 kg/ha.
2. ROŚLINY WARZYWNE
A) MARCHEW, PIETRUSZKA
Opryskiwać do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
B) SELER
Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
C) PASTERNAK
Opryskiwać do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1.Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy.
2.
Racer 250 EC może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon.

3.
W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu, na brzegach liści roślin uprawnych mogą wystąpić przejściowe jasne przebarwienia, również nie wpływające na plon.


III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż ozimych. W przypadku konieczności zaorania zbóż (w wyniku wymarznięcia, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki), w których zastosowano jesienią Racer 250 EC, wiosną można uprawiać: ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, MARCHEW, PASTERNAK, pietruszkę, SELER, czosnek, bobik i groch, natomiast nie uprawiać buraków, gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych roślin z rodziny krzyżowych. Po zbiorze ziemniaków, marchwi, pietruszki, selera i pasternaku traktowanych środkiem Racer 250 EC lub w przypadku zaorania plantacji tych roślin, na tym samym polu, po bronowaniu można uprawiać: pszenicę ozimą, ŻYTO, pszenżyto, ziemniaki, słonecznik, czosnek, MARCHEW, PASTERNAK, pietruszkę i SELER, a po wykonaniu orki również kukurydzę. Nie uprawiać (w tym samym roku) buraków, gorczycy, rzepaku ozimego, kapusty i innych roślin krzyżowych.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
VI PRZECIWWSKAZANIA
Środka (również w mieszaninach) nie stosować:
-w czasie wschodów i po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich

uszkodzenia, -aparaturą agrolotniczą, -w temperaturze powyżej 25oC, -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury.
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku łącznego stosowania środków Racer 250 EC i Sencor 70 WG do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo cieczą użytkową środka Racer 250 EC wlać (z
włączonym mieszadłem) zawiesinę herbicydu Sencor 70 WG (sporządzoną w oddzielnym
naczyniu -zgodnie z instrukcją jego stosowania), a następnie zbiornik uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe gdy
ciśnienie wynosi 2-3 atm. a prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach,
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić.
Napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn
sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem.
Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego podchloryn sodowy.
Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

IX PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0­30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

X WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania - Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę

twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

ZABRANIA SIĘ SPALANIA OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN WE WŁASNYM ZAKRESIE.
XI ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
XII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków -(12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »