Skocz do zawartości

Zdjęcie

HELM-RAP 500 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW
Nr R - 43/2010 i.r. z dnia 23.06.2010 r.

Producent:
Globachem NV, Leeuwerweg 138, B-3803 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, Tel.: +32 (0) 11 78 57 17, fax: +32 (0) 11 68 15 65
Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzenie środka do obrotu na terytorium Królestwa Belgii:
Q-Chem N.V., Leeuwerweg 138, B-3803 Sint-Truiden, Królestwo Belgii
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, tel.(0-22) 654 35 00, fax: (0-22) 654 83 10, e-mail: hps@helmpolska.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
HELM-RAP 500 SC
Zawartość substancji aktywnej:
metazachlor 2',6'-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid
(związek z grupy amidów) -500 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 43/2010i.r. z dnia 23.06.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
HELM-RAP 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do
zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, przytulia czepna, samosiewy zbóż, tobołki polne
Chwasty odporne: rzodkiew świrzepa, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
a) rzepak ozimy.
Środek stosować:
- bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka: 2 l/ha.
W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów np. o przytulię czepną Helm-Rap 500 SC można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Command 480 EC
w dawce: Helm-Rap 500 SC 1,5 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.
lub
-powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek HELM – Rap 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
UWAGA:
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
III. PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-W okresie wschodów rzepaku.
-Podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
-rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-Znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych.
-Nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Helm-Rap 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, po wcześniejszym zaoraniu na głębokość 20 cm, poczynając od końca września można wysiewać zboża ozime. Podczas stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka Command 480 EC.
III. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: rzepak ozimy: NIE DOTYCZY
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC, przygotować ciecz użytkową środka Helm-Rap 500 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać Command 480 EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty Przechowywać z dala od źródeł ciepła Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
-Unikać zanieczyszczenia skóry.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
-Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
-Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
-Środek i opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
-zakupiony.
-Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów – (0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec – (0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów – (0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa – (0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ........
Nr partii - . ......Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »