Skocz do zawartości

Zdjęcie

NIGHTJAR B 450 SC


Zał. do pozw. MRiRW nr R- 62 /2012 h.r.z dnia 25.06.2012 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
AgChem Acces Poland Ltd., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz; Tel./fax: + 48 52 381 49 14, e-mail: enquires@agchemaccess.co.uk
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

NIGHTJAR B 450 SC
Zawartość substancji czynnej:
linuron (związek z grupy pochodnych mocznika) -450 g w 1 l środka (37,8 %).

Pozwolenie MRiRW nr R-62/2012 h.r. z dnia 25.06.2012 r.
Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w
następstwie długotrwałego narażenia.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Możliwe ryzyko upośledzenia
płodności.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

4.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. I OPIS DZIAŁANIA NIGHTJAR B 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w następujących uprawach: ziemniaka, marchwi, pora, pietruszki, grochu jadalnego, selera korzeniowego naciowego, kukurydzy.


Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na
chwasty od fazy wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach
rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: bratek polny, szarłat szorstki, wilczomlecz obrotny, iglica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi
Chwasty odporne: przytulia czepna.


II ZAKRES STOSOWANIA
- przed wschodami roślin Opryskiwać na dobrze uprawioną, wilgotną glebę. Niewielkie opady występujące po opryskiwaniu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin. W przypadku dłuższej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola. Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych. B) po wschodach Środek można stosować na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych. Opryskiwać rośliny suche, co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem

1. ROŚLINY ROLNICZE
A) ZIEMNIAK
Termin zabiegu: Zabieg wykonać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaków.
Zalecana dawka: 1,5-2,0 l/ha.
B) KUKURYDZA
Termin zabiegu: Zabieg wykonać do 3 dni po siewie.
Zalecana dawka: 1,5 -2,0 l/ha.
Wyższą dawkę stosować na glebach organicznych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


2. ROŚLINY WARZYWNE
A) GROCH JADALNY
Termin zabiegu: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. Gwałtowne opady deszczu występujące po opryskiwaniu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczania się środka do strefy korzeniowej roślin.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
B) MARCHEW
Terminy zabiegów:
- do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Konieczny jest równomierny
wysiew nasion na głębokość 2 cm.

Zalecana dawka: 1,5-2,0 l/ha.
- po wschodach w fazie 3-5 liści właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha.
- jako zabieg dzielony:
pierwszy zabieg do 10 dni po siewie marchwi, w dawce 0,75 l/ha,
drugi zabieg w fazie 1-2 liści marchwi, w dawce 0,35 l/ha,
trzeci zabieg, w 7 do 14 dni po drugim zabiegu , w dawce 0,5 l/ha.
Okres pomiędzy zabiegami nie powinien być mniejszy niż 7 dni.

Uwaga!
Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi przeznaczonej na wczesny zbiór (sprzedaż pęczkowa).


C) PIETRUSZKA
Terminy zabiegów:
-) w 5-10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Nasiona wysiewać na głębokość
nie mniejszą niż 2 cm.

Zalecana dawka: 1,0-2,0 l/ha.
- w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20 0C.
Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha. Uwaga!
Zabieg nalistny może powodować fitotoksyczne objawy, które mogą prowadzić do obniżki plonu pietruszki.
D) SELER
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
Zalecana dawka: 1,5-2,0 l/ha.
W uprawie selera naciowego (jadalna łodyga) zalecana dawka: do 1,5 l/ha.

E) POR
Termin zabiegu:
- na plantacjach pora z siewu zabieg wykonać po wytworzeniu przez POR 4-6 liści.
- W uprawie pora z rozsady zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu.

Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste.

UWAGI:
1.Dawki środka wyższe z zalecanych stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.
2. Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzi płytko działających.
3.W przypadku zabiegu wykonanego na liście ziemniaka środek może spowodować uszkodzenia roślin.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie
stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania
plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki,
choroby lub szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny
strączkowe,
kukurydzę, ziemniaki, słonecznik. Nie wysadzać rozsady.
W przypadku stosowania mieszanin z innymi herbicydami ściśle przestrzegać
zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.


IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
GROCH, KUKURYDZA -60 DNI MARCHEW, -70 DNI PIETRUSZKA, POR, ZIEMNIAK, -90 DNI SELER NACIOWY -49 DNI SELER KORZENIOWY -90 DNI

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu przed ponownym wymieszać ciecz użytkową w Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. przystąpieniem zbiorniku do o pracy, pryskiwacza. dokładnie
VII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. -Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. -Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

Środka nie stosować:
- w terminie powschodowym jeżeli wschody są słabe lub zostały uszkodzone przez
choroby lub szkodniki,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na
powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
-Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
-Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ
PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM
TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.X POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682-04-04 Rzeszów -(17) 866-40-25
Kraków - (12) 411-99-99 Sosnowiec -(32) 266-11-45
Lublin - (81) 740-89-83 Tarnów -(14) 631-54-09
Łódź - (42) 657-99-00 Warszawa -(22) 619-66-54
Poznań - (61) 847-69-46 Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ...
Zawartość netto - ...
Nr partii - ........­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »