Skocz do zawartości

Zdjęcie

Hector Max 66,5 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 296/2013d z dnia 28.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 36/2010 z dnia 20.04.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02 - 676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e - mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: Du Pont International Operations Sarl., P.O.Box 50, Chemin du Pavillion, CH­1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, tel.: +41 (0) 22 7175111, fax: +41(0) 22 7176088.
Przestrzegaj etykiet środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


H E C T O R MAX 66,5 WG
Zawartość substancji czynnych:
nikosulfuron – 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2­pirydysulfonylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9,2%
rimsulfuron – 1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2­pirymidynosulfonylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 2,37%
dikamba – kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (związek z grupy pochodnych kwasu
benzoesowego ) – 55%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 36/2010 z dnia 20.04.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 182/2012d z dnia 10.08.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 296/2013d z dnia 28.11.2013 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Hector Max 66,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu sytemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, komosa biała, perz właściwy, rumian polny, wyki
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowy
Chwasty odporne: skrzyp polny, odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych
fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
a) KUKURYDZA
Środek stosować w fazie 4-6 liści kukurydzy, gdy:
-większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm,
-rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia,
-większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.

Hector Max 66,5 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce:
Hector Max 66,5 WG 330-440 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).

Wyższą z zalecanych dawkę stosować przy intensywnym zachwaszczeniu.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

2. PRZECIWWSKAZANIA
- Środka nie stosować:
-w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych,
-na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie powyżej 6 liści,
-bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został

zahamowany na skutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy, -w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC, -na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, chłody, suszę, zalanie wodą,
choroby lub szkodniki, -na mokre rośliny (rosa, deszcze), -po zastosowaniu na plantacji kukurydzy doglebowych środków owadobójczych
zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych, B) Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
UWAGI!
1.
Po zastosowaniu środka na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksycznosci.

2.
Warunki niekorzystne dla wzrostu i rozwoju kukurydzy w okresie poprzedzającym zabiegi jak i po zabiegu mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów fitotoksyczności.

3.
NASTĘPSTWO ROŚLIN


W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę. Jesienią po wykonaniu orki można wysiać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Następnie wyłączyć mieszadło i wlać do zbiornika odmierzoną ilość adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC. Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło hydrauliczne. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy dokładnie wymyć aparaturę Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż KUKURYDZA.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »