Skocz do zawartości

Zdjęcie

TARGA 10 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-167/2014d z dnia 23.05.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-114/2009 z dnia 20.10.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska, tel.: +33 (5) 59 60 92 92, fax : +33 (5) 59 60 92 19.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej :
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: (0-22) 866 41 80, fax: (0-22) 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.pl
Przestrzegaj etykiety-środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TARGA® 10 EC

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy -®-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propionian etylu
(związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 10 %.
Substancje niebezpieczna niebędąca substancją aktywną: polioksyetyleno alkilo eter.


Zezwolenie MRiRW nr R-114/2009 z dnia 20.10.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-167/2014d z dnia 23.05.2014 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
1/5 Dział Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
TARGA® 10 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji. Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek TARGA ® 10 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe:samosiewy zbóż,chwastnica jednostronna, owies głuchy,perz właściwy
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek TARGA® 10 EC stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej :
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
(PLANTACJE PRODUKCYJNE)
Opryskiwać gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce, gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie.
B) ZIEMNIAK
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka ale przed zakryciem międzyrzędzi).
C) RZEPAK OZIMY
Opryskiwać jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy. Zwalczanie samosiewów zbóż
- jesienią w dawce 0,35-0,4 l/ha,
- wiosną w dawce 0,4-0,5 l/ha.

Niższą dawkę stosować od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.
Środek TARGA®10 EC można stosować w obniżonych dawkach łącznie z adiuwantami:
- do zwalczania samosiewów jesienią w dawce : TARGA ®10 EC 0,25-0,3 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha lub Olejan 85 EC 1 l/ha ; - do zwalczania perzu jesienią w dawce :TARGA ® 10 EC 0,75 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha lub Olejan 85 EC 1 l/ha; - do zwalczania perzu wiosną w dawce: TARGA® 10 EC 0,75l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha
2. ROŚLINY WARZYWNE
A) CEBULA
(Z SIEWU)
Opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka Uwaga : środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej
B) POR
(Z SIEWU)
Opryskiwać po wykształceniu 1-2 liści przez rośliny pora.
C) POR
(Z ROZSADY)
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Uwaga: środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej.

D) CZOSNEK
Opryskiwać po posadzeniu ząbków.
Uwaga: środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej.

E) MARCHEW
Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.
F) PIETRUSZKA
Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.
Uwaga: Naci pietruszki nie przeznaczać na konsumpcję.
G) SELER
(Z ROZSADY)
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Uwaga: Naci selera nie przeznaczać na konsumpcję.
H) KAPUSTA GŁOWIASTA
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Uwaga : środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej.

3. ROŚLINY SADOWNICZE
a) TRUSKAWKA
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
1.
Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.

2.
Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.

3.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem TARGA ® 10 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka TARGA ®10 EC.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu. NIE DOTYCZY
V OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): CEBULA, CZOSNEK, MARCHEW, PIETRUSZKA, SELER -30 DNI ZIEMNIAK -40 DNI RZEPAK OZIMY -70 DNI KAPUSTA GŁOWIASTA, POR, BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (PLANTACJE PRODUKCYJNE) -87 DNI TRUSKAWKI -NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną , rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i okazać
etykietę instrukcję stosowania.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE
WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji -..........
Zawartość netto -.........
Nr partii ­

Etykieta Targa® 10 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »