Skocz do zawartości

Zdjęcie

Izoherb 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-160/2010d z dnia 11.06.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 38/2009 z dnia 25.03 .2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: + 43 70 6918 2006, fax: + 43 70 6918 2004.
Producent:
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke Bradford, BD12 9EJ West Yorkshire Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 20 8319 7222, fax: + 44 20 8319 7200.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N AgroPolska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

I ZO H E RB 500 SC
Zawartość substancji aktywnej: izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) -500 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R - 38 /2009 z dnia 25.03.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-160/2010d z dnia 11.06.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwagi:
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
W celu ochrony wód podziemnych i organizmów wodnych nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych) oraz glebach ciężkich podatnych na spękania.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od cieków i zbiorników wodnych.

4.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

5.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, stosowany nalistnie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz
niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy
miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące
się w fazie 2-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek
Chwasty odporne: fiołek polny, jasnoty, przytulia czepna, przetaczniki.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do zakończenia fazy krzewienia.
B) PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści
do zakończenia fazy krzewienia.

Stosować środek raz w sezonie wegetacyjnym.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!
Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego nie wpływające na plon ziarna.
UWAGI:
1.
W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

2.
Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego zachwaszczenia pola.


Na plantacjach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową stosować Izoherb 500 SC w dawce 2,5 l/ha. Zabieg wykonać najpóźniej do końca fazy krzewienia miotły zbożowej..
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
1.
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

2.
przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

3.
w roślinach, które bezpośrednio przed planowanym zabiegiem były lub po zabiegu będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową,

4.
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. . Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. W celu uniknięcia zmycia produktu z liści zbóż resztki cieczy użytkowej oraz
wodę użytą do mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek
został zakupiony. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ
PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM
TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ..........
Nr partii - ..........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Chwasty trudne do wytępienia ze względu na fazę rozwojową - zwalczanie w zbożach zobacz »