Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Chisel 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-166/2012d z dnia 07.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 73/2009 z dnia 28.05.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: DuPont Interntional Operations Sarl., P.O.Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grande Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (0) 22 7175111, fax: +41 (0) 22 7176088
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

C H I S E L 75 WG
Zawartość substancji czynnych:
tifensulfuron metylowy
kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylowy w formie estru metylowego (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g w 1 kilogramie środka.

chlorosulfuron
1-(2-chlorofenylosulfonylo)-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g w 1 kilogramie środka.
Zezwolenie MRiRW nr R- 73/2009 z dnia 28.05.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-166/2012d z dnia 07.08.2012 r.


Niebezpieczny dla środowiska Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do
odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania chwastów
dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, zbożach jarych.
Chisel 75 WG jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście,

a częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszcza się, wstrzymując wzrost i rozwój
chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7-21 dni od zastosowania środka. Środek
najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści.
Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Chisel 75 WG wykazuje selektywność czynną tzn., że rośliny chronione posiadają zdolność
rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla
zbóż: od fazy dwóch liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich
glebach, na których uprawia się zboża.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdesty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, przetaczniki, psianka czarna
Chwasty odporne: owies głuchy, powój polny, perz właściwy, skrzypy, stokłosy, włośnice.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Chisel 75 WG stosować zawsze z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC w stężeniu 0,05%-0,1% (50-100 ml adiuwanta na 100 l wody).
ROŚLINY ROLNICZE
1. ZBOŻA OZIME
a) pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji do końca fazy krzewienia zbóż.
Zalecana dawka:
Chisel 60 g/ha + Trend 0,1% (100 ml adiuwanta na 100 l wody).

2. ZBOŻA JARE
B) pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare
Stosować od fazy 3 liści zbóż do końca fazy krzewienia, w fazie 2-4 liści chwastów.
Zalecana dawka:
Chisel 40 g/ha + Trend 0,05-0,1% (50-100 ml adiuwanta na 100 l wody).

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
Silna rosa w czasie zabiegu lub opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża.
Jesienią, po roślinach traktowanych wiosną środkiem Chisel 75 WG, uprawiać można wyłącznie
zboża i rzepak ozimy. Wiosną następnego roku uprawiać można wszystkie rośliny.

II OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,


-
na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
- Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.
- Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika
dokładnie wstrząsnąć (wymieszać).
- Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą,
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
- Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
- Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
- W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

- Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VII PRZECHOWYWANIE
- Chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie

wyższej niż 30oC.
VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - W przypadku stosowania środków myjących, postępować zgodnie z instrukcją załączoną do
tych środków. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »