Skocz do zawartości

Zdjęcie

Jaguar 069 EW


Załącznik do pozw. MRiRW nr R-20/2013h.r z dnia 23.05.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
HaGe Polska Sp. z o.o., ul. dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo, 86-031 Osielsko k. Bydgoszczy; tel. (0-52) 381 36 01, fax (0-52) 381 35 66, e-mail: sekretariat@hagepolska.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


J A G U A R 069 EW
Zawartość substancji czynnej: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksy kwasów) - 69 gram w 1 litrze środka (6,70 %).
Pozwolenie MRiRW nr R-20/2013h.r. z dnia 23.05.2013r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Środek działa układowo. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Jaguar 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy
Chwasty odporne: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, rośliny dwuliścienne
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastów jednoliściennych.
1. ZBOŻA OZIME
a) Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Zwalczanie miotły zbożowej: Wiosną po ruszeniu wegetacji
Zalecana dawka: 1-1,2 l/ha.
W celu obniżenia dawki środka Jaguar 069 EW można go stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce: Jaguar 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha.
2. ZBOŻA JARE
a)Jęczmień jary, pszenica jara
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i owsa głuchego Środek stosować w fazie krzewienia jęczmienia i pszenicy najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej i owsa głuchego).
Zalecana dawka:0,8-1 l/ha.
W celu obniżenia dawki środka Jaguar 069 EW można go stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC w tym samym terminie jak środek Jaguar 069 EW stosowany samodzielnie w dawce:
Jaguar 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, używając końcówek
płaskostrumieniowych stosując ciśnienie 2,5-3,5 At.

Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.
UWAGI
1.
Wyższą dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy), niższą do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

2.
Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka. W takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.

3.
Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym i pszenicy jarej nie wpływające jednak na plon.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji traktowanej środkiem Jaguar 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
-na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki
- w okresie występowania przymrozków
- w temperaturze powyżej 28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 30 %
- podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji Pszenica ozima i jara NIE DOTYCZY pszenżyto ozime NIE DOTYCZY Jęczmień jary NIE DOTYCZY żyto NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą
użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć (opady
deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C .

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ­jeżeli to możliwe pokaż etykietę).
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »