Skocz do zawartości

Zdjęcie

Fox 480 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -140/2014d z dnia 07.05.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -51/2009 z dnia 27.04.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51 149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: + 49 (0) 22 03/ 50 39 500, fax: + 49 (0) 22 03/ 50 39 111, info@fcs­
feinchemie.com, www.fcs-feinchemie.com.

Podmioty wprowadzające środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e -mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl.
2. Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, fax. +48
(22) 395 66 67, e -mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Konfekcjoner: Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 -510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


FOX 480 SC
Zawartość substancji czynnej:
bifenoks 5(2,4-dichlorofenoksy)-2-nitrobenzoesan metylu (związek z grupy pochodnych
eteru binitrofenylowego) -480 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -51/2009 z dnia 27.04.2009 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R -200/2010d z dnia 12.07.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R-230/2010d z dnia 13.08.2010 r.
decyzją MRiRW nr R -83/2011d z dnia 28.03.2011 r.
decyzją MRiRW nr R -354/2012d z dnia 14.12.2012 r.
decyzją MRiRW nr R -311/2013d z dnia 12.12.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -140/2014d z dnia 07.05.2014 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Fox 480 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i rzepaku ozimym. Środek działa kontaktowo i systemicznie, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie chwastów. Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju. Substancja aktywna – bifenoks jest inhibitorem oksydazy protoporfirynogenu (PPO), po jej wniknięciu rośliny wykazują dużą wrażliwość na światło. W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu ulegają ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, rumian polny, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne np: chwasty jednoliścienne, samosiewy zbóż, bodziszek drobny, gorczyca polna, chwasty wieloletnie.
Uwaga!
Chwasty średnio wrażliwe są zwalczane do fazy dwóch liści właściwych.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. ZBOŻA OZIME
a) pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Środek stosować wiosną od momentu ruszenia wegetacji, gdy zboża znajdują się w fazie od 3-5 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha
Uwaga W pszenżycie ozimym i życie mogą wystąpić objawy fitotoksycznego działania, które nie mają wpływu na plon.
B)rzepak ozimy
Środek stosować jesienią po przekroczeniu przez roślinę uprawną fazy 4 liści.
Zalecana dawka: 0,6 – 1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawkę środka stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia lub gdy chwasty znajdują się w zaawansowanych fazach rozwojowych.
Uwagi:
1.
rzepak ozimy jest wrażliwy na działanie środka do chwili osiągnięcia fazy 4 liści właściwych.

2.
Po wykonaniu zabiegu na liście rzepaku niedostateczne pokryte kutykulą oraz na liście wilgotne, środek może spowodować miejscowe przebarwienia, mijające najpóźniej po 4 tygodniach i nie mające wpływu na plonowanie rzepaku.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- w temperaturze powietrza poniżej 4o C i powyżej 25o C,
- w czasie nadmiernej suszy,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

IV NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych.
V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
VI OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechaniczne wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie
lub etykietę.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XI POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata Data produkcji -...... Zawartość netto -..... Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »