Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dicopur 600 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-273/3013d z dnia 08.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2010 z dnia 15.03.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


D I C O P U R 600 SL
Zawartość substancji aktywnej:
2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy w formie soli dimetyloaminowej
(związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-25/2010 z dnia 15.03.2010r. zmienione decyzją MRiRW nr R-273/2013d z dnia 08.11.2013 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy jarej i ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym oraz kukurydzy.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio wrażliwe: bniec biały, jasnota purpurowa, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rdest powojowy, szarłat szorstki,bratek polny, gwiazdnica polna
Chwasty odporne:, jasnota różowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik
polny, przytulia czepna, rumian polny.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
Termin stosowania: od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia zbóż.
Zalecana dawka: 0,8 - 1,0 l/ha.
B) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY
Termin stosowania: wiosną od ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia zbóż.
Zalecana dawka: 0,8-1,0 l/ha.
C) KUKURYDZA
Termin stosowania: w fazie 5-6 liści.
Zalecana dawka: 0,8 - 1,0 l/ha.
W niektórych odmianach kukurydzy (np. Wiarus, Fatima, Birko) zastosowany środek może spowodować przejściowe objawy fitotoksyczności (skręcanie liści, zahamowanie wzrostu), zwłaszcza w momencie wystąpienia niskich temperatur po zabiegu, jednak bez wpływu na wysokość plonu.
Uwaga:
Wyższą dawkę środka stosować w razie silniejszego zachwaszczenia lub występowania chwastów w późniejszych stadiach rozwojowych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
DLA LUDZI: 24 h DLA ZWIERZĄT: - NIE DOTYCZY DLA PSZCZÓŁ: NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych uprawach niż zalecane.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C .
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
-Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

-Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Środka nie stosować:
-na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
-w fazach rozwojowych roślin zbożowych późniejszych od podanych ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin,
-w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
-w jarej pszenicy twardej,
-w czasie suszy oraz później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem.

-Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

-Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
-Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. CELÓW, W TYM TAKŻE

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji - ........

Zawartość netto -........

Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Spotkanie polowe Nufarmu zobacz »