Skocz do zawartości

Zdjęcie

Esteron 600 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-110 /2009 z dnia 28 .09.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel. (0-22) 854 03 20, fax: (0-22) 854 03 29, e:mail: fwrpols@dow.com ; ww.dowagro.com.pl.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
E S TER ON 600 EC
Zawartość substancji aktywnej:
2,4-D 2-EHE: /kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy w formie estru
2-etyloheksylowego/ (związek z grupy fenoksykwasów) -905 g w 1 litrze środków
(co odpowiada 600 g/l formy kwasu 2,4-D).

Zezwolenie MRiRW nr R- 110 /2009 z dnia 28 .09.2009 r.
Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5m od terenów nieużytkowanych rolniczo.I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, do stosowania nalistnego jeden raz w sezonie wegetacyjnym, do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej i kukurydzy.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku
Chwasty średnio wrażliwe: bniec biały, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi, bratek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski, rdest powojowy
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, gwiazdnica pospolita, krzywoszyj polny, przytulia czepna, rumian polny.
II. ZAKRES STOSOWANIA

1. ROŚLINY ROLNICZE
A) JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA
Zalecana dawka: 0,8 - 1,0 l/ha.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca krzewienia.

B) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY
Zalecana dawka: 0,8 - 1,0 l/ha.
Opryskiwać od początku krzewienia /4-5 liści/ do końca tej fazy rozwojowej.
C) KUKURYDZA
Zalecana dawka: 0.8 – 1,0 l/ha.

Opryskiwać w fazie 3 – 6 liści.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


UWAGI:
1.
Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia.

2.
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich zwłaszcza bydła mlecznego przez 21 dni od opryskiwania.

3.
W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy

przemijające odbarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.

4.
W przypadku stosowania środka w kukurydzy przed zabiegiem należy skontaktować się z hodowcą odmiany lub producentem preparatu Esteron 600 EC.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Esteron 600 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
w temperaturze powietrza poniżej 8 °C i powyżej 26 °C mierzonej przy gruncie,


-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,


-
na rośliny mokre, chore, i uszkodzone,
-w czasie nadmiernej suszy i nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym
deszczem.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.III. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu 21 DNI

V. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
MYCIE OPRYSKIWACZA Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych uprawach niż zalecane.

VII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie
przekraczającej 50C - 300C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne

i okulary lub ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek

został zakupiony. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X. POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »