Skocz do zawartości

Zdjęcie

Granstar Ultra SX 50 SG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-191/2013d z dnia 13.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 104/2009 z dnia 21.09.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.:
(22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Konfederacja Szwajcarska, tel. +41 (0)22 7175111; fax +41 (0)22 7176088
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

G R A N S T A R U L T R A S X 5 0 S G
Zawartość substancji czynnych: tifensulfuron 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylokarbamoilosulfoamoilo) tiofeno-2­karboksylam metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3­metyloureido]sulfonylo}benzoesan metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.
Zezwolenie MRiRW nr R- 104/2009 z dnia 21.09.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-181/2012d z dnia 10.08.2012 r. oraz decyzją nr R-191/2013d z dnia 13.08.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawek 48­


60 g/ha, - 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 40 g/ha, - 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 50%, - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 75%, - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku o 90%.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany jednorazowo nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej oraz jęczmieniu jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek chwastobójczy w formie granul sporządzonych w technologii SX, która zapewnia ich
całkowitą jednorodność i rozpuszczalność.
Jest herbicydem zawierającym substancje aktywne o działaniu systemicznym. Pobierane są
one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się
wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni
od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Granstar Ultra SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają
zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest
selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można
stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, powój polny, skrzypy.

II ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).
Zalecana dawka: 48-60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
B) PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
Zabieg wykonać od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-37).
Zalecana dawka: 40-48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100
l wody).
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym
nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
1.
Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

2.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry.

3.
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża i kukurydzę.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,

-
łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,

-
w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,

-
na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie
wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane. Technologia SX pozwala na skrócenie procedury
mycia opryskiwacza o 75%, a także zmniejszenie ilości wody o 80% w porównaniu do
herbicydów sulfonylomocznikowych w formulacjach WG lub WP. Ponadto podczas mycia
opryskiwacza nie ma konieczności stosowania środków myjących zawierających podchloryn
sodowy.

Sposób mycia opryskiwacza:

1.
Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza. Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie).

2.
Procedurę mycia powtórzyć.


Uwaga
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Herbicydy wpływają na jakość ziarna zobacz »