Skocz do zawartości

Zdjęcie

PUMA UNIWERSAL 069 EW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 246/2012d z dnia 08.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-30/2007 z dnia 24.07.2007 r.
Posiadacz zezwolenia :
Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Francja, Tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03

Podmioty konfekcjonujące:
1.
AGROPAK Sp. j., B.Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603
Jaworzno, tel./fax. (32) 615 63 30 e-mail: agropak@agropak.pl,2.
TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (58) 774 10 90, fax: (58) 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


P U M A UNIWERSAL 069 EW
Zawartość substancji czynnej: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l /ester etylowy kwasu 2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-iloksy)fenoksy] propanowego/
Substancja niebezpieczna, nie będąca substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW Nr R-30/2007 z dnia 24.07.2007 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 233/2010d z dnia 18.08.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R -246/2012 z dnia 08.10.2012 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA


Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny
Chwasty odporne: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastów jednoliściennych.
a) pszenica ozima
Zwalczanie miotły zbożowej: wiosną po ruszeniu wegetacji
- Zalecana dawka: 1-1,2 l/ha.
Do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych:
wiosną
Środek można stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD lub Granstar 75 WG w dawce:
Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha
lub

Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów
dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4-6 liści miotły zbożowej.

B) jęczmień jary
Zwalczanie owsa głuchego:
Środek stosować w fazie krzewienia jęczmienia najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło
(od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia owsa głuchego).

-Zalecana dawka:0,8-1 l/ha.
Do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych środek stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD, Granstar 75 W lub Chwastox Turbo 340 SL w dawkach: Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha lub Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha. lub Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha. Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4 liści owsa głuchego.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, używając końcówek
płaskostrumieniowych przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

PRZECIWWSKAZANIA

1.
Nie stosować środka (również w mieszaninie z zalecanymi środkami):
- na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki
- w okresie występowania przymrozków
- w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%


2.
Przestrzegać wszelkich przeciwwskazań dotyczących środka stosowanego w mieszaninie ześrodkiem Puma Uniwersal 069 EW. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której stosowano środek Puma Uniwersal 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
UWAGI:
1.
Wyższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy), niższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

2.
Wyższą dawkę środka Puma Uniwersal 069 EW stosować, gdy jest on stosowany w mieszaninach z innymi środkami.

3.
Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.

4.
Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym nie wpływające jednak na plon.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
VI OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać w dni pogodne. W przypadku sporządzania mieszaniny środka Puma Uniwersal 069 EW z innymi zalecanymi środkami chwastobójczymi kolejność łączenia środków w zbiorniku opryskiwacza (napełnionym do połowy wodą) nie jest istotna, jednak drugi środek dodawać dopiero po dokładnym rozprowadzeniu pierwszego środka (z włączonym mieszadłem). Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć (opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.


Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

– W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.


Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


UWAGA!
ZABRANNIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów -(17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec -(32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów -(14) 631 54 09 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa -(22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław -(71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »