Skocz do zawartości

Zdjęcie

Naspar 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 341/2013d z dnia 31.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-45/2011 h.r. z dnia 25.07.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; tel.: +4822 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl,www.sumiagro.pl

Producent:

Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint -Truiden, Królestwo Belgii, tel.: +32 11 78 57 17, fax: +32 11 68 15 65.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiskaNASPAR 500 SC

Zawartość substancji czynnej: metazachlor 2',6'-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid (związek z grupy amidów) - 500 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R - 45/2011 h.r. z dnia 29.07.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 234/2012d z dnia 25.09.2012 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 341/2013d z dnia 31.12.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, przytulia czepna, samosiewy zbóż, tobołki polne
Chwasty odporne: rzodkiew świrzepa, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY ROLNICZE rzepak ozimy
Środek stosować:
a) rzepak
- bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana dawka: 2 l/ha.
W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów np. o przytulię czepną Naspar 500 SC można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Command 480 EC w dawce: Naspar 500 SC 1,5 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.
lub
- powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin Naspar 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg
substancji aktywnej na hektar.

Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
UWAGI
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
W okresie wschodów rzepaku.
-Podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny
uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


-
Znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych.


-
Nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.VI NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Naspar 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki)
po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary,
ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
uprawy) wysiać ponownie rzepak, po wcześniejszym zaoraniu na głębokość 20 cm,
poczynając od końca września można wysiewać zboża ozime.
Podczas stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC przestrzegać zaleceń
dotyczących następstwa roślin zgodnie z etykietą środka Command 480 EC.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC, przygotować ciecz
użytkową środka Naspar 500 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać Command 480
EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC,

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować stosowanie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
X ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk - (58) 682-04-04 Rzeszów - (17) 866-40-25 Kraków - (12) 411-99-99 Sosnowiec - (32) 266-11-45 Lublin - (81) 740-89-83 Tarnów - (14) 631-54-09 Łódź - (42) 657-99-00 Warszawa - (22) 619-66-54 Poznań - (61) 847-69-46 Wrocław - (71) 343-30-08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - .......... Zawartość netto - ........ Nr partii - . ......


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak przymrozki wpływają na stosowanie herbicydów? zobacz »Jeśli masz konto na Facebooku możesz zalogować się klikając w przycisk