Skocz do zawartości

Zdjęcie

PILAR-Pendimetalina 400 SC


Załącznik do zezwolenia na MRiRW Nr R-69/2010i.r. z dnia 11.10.2010 r.
Producent:
BASF Agro B.V., Arnhem (Holandia) – Oddział Wädenswil, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswil/Au, Konfederacja Szwajcarska;
Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium
Królestwa Danii:
BASF A/S Crop Protection, Ved Stadsgraven 15, 2300 Kobenhavn S, Królestwo Danii;

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
PILARQUIM E.U. Sp. z o.o., ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa;
Tel./fax: + 48 22 729 11 10;

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
PILAR-PENDIMETALINA 400 SC
Zawartość substancji aktywnej:
pendimetalina; N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina (związek z grupy
dinitroanilin) – 400 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R- 69/2010i.r. z dnia 11.10.2010 r.

Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować reakcje alergiczne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych I rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
PILAR-PENDIMETALINA 400 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w jęczmieniu ozimym i ziemniaku.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnoty, komosa biała, miotła zbożowa, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, przetacznik perski, rumiany
Chwasty odporne: przytulia czepna, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń).
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.
Na glebach lżejszych stosować niższe dawki, a wyższe na glebach ciężkich, o większej
zawartości próchnicy.

1. ROŚLINY ROLNICZE.
a) jęczmień ozimy
Środek można stosować: po siewie, nie później niż w 3 dni lub powschodowo jesienią, nie później niż w fazie 1 -2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Zalecana dawka: 3-3,5 l/ha.
UWAGA!
1.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm warstwą gleby. Przykrycie nasion płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną przerzedzenia roślin.

2.
Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od zastosowania środka.


B) ziemniak
Środek stosować przedwschodowo, łącznie z środkiem Afalon 50 WP w dawce:
PILAR-PENDIMETALINA 400 SC 3-3,5 l/ha + Afalon 50 WP 2 kg/ha.
UWAGA!
1.
Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.

2.
Mieszaninę środków PILAR-PENDIMETALINA 400 SC + Afalon 50 WP sporządzić


bezpośrednio przed zabiegiem. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek.
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okreszapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
VI. PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:

na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą


w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin


2. Środka nie mieszać z glebą.
VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:

• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
. Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku

wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem. . W przypadku zanieczyszczania oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy
szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować
się z lekarzem.
W razie połknięcia; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazaż opakowanie lub etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

XI. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XII. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk -(0-58) 682 04 04 Rzeszów -(0-17) 866 40 09 Kraków -(0-12) 411 99 99 Sosnowiec -(0-32) 266 11 54 Lublin -(0-81) 740 89 83 Tarnów -(0-14) 631 54 09 Łódź -(0-42) 657 99 00 Warszawa -(0-22) 619 66 54 Poznań -(0-61) 847 69 46 Wrocław -(0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »