Skocz do zawartości

Zdjęcie

DUAL GOLD 960 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -403/2014d z dnia 24.10.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 699/2000 z dnia 15.03.2000 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH -4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, tel.: (+41,61) 323-11-11, fax: (+41,61) 323-12-12.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


DUAL GOLD 960 EC
Zawartość substancji czynnej:
s-metolachlor ((S)-2-chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid; (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW Nr 699/2000 z dnia 15.03.2000 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 8/2001 z dnia 10.11.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr 8/2002 z dnia 05.02.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R -26/2002/p z dnia 12.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr 5/2003 z dnia 16.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R -129/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R -14 /2005 z dnia 09.08.2005 r.,
decyzją MRiRW nr R -64/2010d z dnia 12.03.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R -74/2011d z dnia 22.03.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R -79/2012d z dnia 14.03.2012 r.,
decyzją MRiRW nr R -239/2012d z dnia 03.10.2012 r.,
decyzją MRiRW nr R -332/2013d z dnia 23.12.2013 r.
decyzją MRiRW nr R -188/2014d z dnia 05.06.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -403/2014d z dnia 24.10.2014 r.Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) w buraku cukrowym, buraku pastewnym, kukurydzy, warzywach.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka. Chwasty są więc niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, palusznik krwawy, palusznik nitkowaty, wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, rumiany, życica wielokwiatowa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: perz właściwy, wyczyniec polny.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Zalecana dawka: 1,1-1,3 l/ha. Dual Gold 960 EC stosować bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę. W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba), Dual Gold 960 EC stosować przed siewem rośliny uprawnej – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
B) KUKURYDZA
Zalecana dawka: 1,5 l/ha. Stosować bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę. W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba), Dual Gold 960 EC stosować przed siewem kukurydzy – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
2. ROŚLINY WARZYWNE
A) GROCH ZIELONY
Zalecana dawka: 1,1-1,3 l/ha.
Stosować bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę.
B) BURAK ĆWIKŁOWY
Zalecana dawka: 1,1-1,3 l/ha.
W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, Dual Gold 960
EC stosować łącznie ze środkiem Pyramin 65 WG w dawce:
Dual Gold 960 EC 1,1-1,3 l/ha + Pyramin 65 WG 4 kg/ha.
Stosować bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę. W
przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba), Dual Gold 960 EC stosować
przed siewem rośliny uprawnej – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.

C) FASOLA SZPARAGOWA
Zalecana dawka: 1,1-1,3 l/ha.
Stosować bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę.
D) SELER
Zalecana dawka: 1,1-1,3 l/ha.
Stosować bezpośrednio po wysadzeniu rozsady na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną
glebę.
Zabieg taki wykonać w 7-10 dni po posadzeniu rozsady.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1.
Po zastosowaniu środka Dual Gold 960 EC w roślinach rolniczych i warzywnych, do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować powschodowo inne herbicydy – zgodnie z obowiązującymi dla nich etykietami-instrukcjami stosowania.

2.
Wyższą z zalecanych dawek środka Dual Gold 960 EC stosować na glebach ciężkich, o dużej zawartości próchnicy lub na polach, na których spodziewane jest silne zachwaszczenie chwastami prosowatymi.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Dual Gold 960 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej tym środkiem, w wyniku uszkodzenia rośliny uprawnej przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę, buraki, ziemniak, groch, bób, fasolę, kapustę, pomidor, SELER, szpinak oraz słonecznik.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku stosowania środka z innymi środkami, przygotować ciecz użytkową środka Dual
Gold 960 EC w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi środek i uzupełnić wodą do
wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu
(–10oC) – (+25°C).

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 44 09 Kraków -(12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97 Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08 Poznań – (61) 847 69 46 Tarnów – (14) 631 54 09
Okres ważności – 3 lata. Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »