Skocz do zawartości

Zdjęcie

Huzar 05 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-35/2010 z dnia 19.04.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience S.A., 16 Rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69009 Lyon, Republika
Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572
36 03.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

HUZA R 05 WG
Zawartość substancji aktywnych:
jodosulfuron metylosodowy /sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4­metoksy-6-metylo-1,3,5- triazyn-2-ylo)ureidosulfonylo] benzoesowego/
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5 %.

Substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną:
węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW nr R- 35/2010 z dnia 19.04.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne


jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: . 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub . 1 m w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
4. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: . 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 % lub
. 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.
Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 dni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, rzodkiewnik pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, dymnica pospolita, przetacznik perski, rdest ptasi,chaber bławatek
II ZAKRES STOSOWANIA

1. ZBOŻA OZIME
A) PSZENICA OZIMA
Termin zabiegu: Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści zbóż lub wiosną po rozpoczęciu
wegetacji roślin do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-200 g/ha.

W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka oraz lepszego zwalczania
chwastów uciążliwych dwuliściennych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych tj.
przy niskiej temperaturze, przy niskiej wilgotności powietrza, podczas dobowych wahań
temperatury czy niskiej wilgotności gleby, zaleca się stosować wiosną po rozpoczęciu

wegetacji pszenicy do końca fazy krzewienia mieszaninę zbiornikową środków Huzar 05 WG
i Esteron 600 EC w dawkach:
Huzar 05 WG 200 g/ha + Esteron 600 EC 0,5 l/ha.

B) PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Termin zabiegu: Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści zbóż lub wiosną po rozpoczęciu
wegetacji roślin do końca fazy krzewienia.


Zalecana dawka: 150-200 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1.
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

2.
Środek zawiera substancję aktywną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów zaleca się ograniczenie stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika do 1 zabiegu w sezonie oraz stosowanie tych środków przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1.
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

2.
przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

3.
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,

4.
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać tylko kukurydzę, zboża jare, ziemniaki.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. . W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
. Środek i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny. . Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »