Skocz do zawartości

Zdjęcie

FANTOM 069 EW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 370/2012d z dnia 21.12.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-98/2008 z dnia 17.12.2008 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03

Podmioty konfekcjonujące:
1.
AGROPAK Sp. j., B.Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax. (32) 615 63 30 e-mail: agropak@agropak.pl,

2.
TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (58) 774 10 90, fax: (58) 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


FANTOM 069 EW
Zawartość substancji czynnej: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - /ester etylowy kwasu 2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-iloksy)fenoksy] propanowego/ - 69 g/l.
Substancja niebezpieczna, nie będąca substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne.
Zezwolenie MRiRW nr R-98/2008 z dnia 17.12.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-236/2010d z dnia 20.08.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 245/2012d z dnia 08.10.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 370/2012d z dnia 21.12.2012 r.Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.


I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Fantom 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa układowo. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych Fantom 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny
Chwasty odporne: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastów jednoliściennych.
1. ZBOŻA OZIME
a)Pszenica ozima
Zwalczanie miotły zbożowej: wiosną po ruszeniu wegetacji
Zalecana dawka: 1-1,2 l/ha.
Jednoczesne zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych:
wiosną
Środek można stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD lub Granstar 75 WG w dawce:
Fantom 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha
lub
Fantom 069 EW 1,2 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.

Do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych środka Fantom 069 EW nie stosować łącznie ze środkami zawierającymi MCPA (Chwastox Extra 300 SL itp.) lub 2,4-D (Aminopielik D 450 SL, itp.) Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4-6 liści miotły zbożowej.
2. ZBOŻA JARE
B)Jęczmień jary
Zwalczanie owsa głuchego:
Środek stosować w fazie krzewienia jęczmienia najpóźniej do początku fazy strzelania
w źdźbło (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia owsa głuchego).
-Zalecana dawka:0,8-1 l/ha.
Jednoczesne zwalczanie owsa głuchego i chwastów dwuliściennych:
Stosując środek Fantom 069 EW w mieszaninach z zalecanymi środkami stosować wyższą
z zalecanych dawek tj. 1 l/ha.
Fantom 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha
lub
Fantom 069 EW 1 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
lub
Fantom 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.
Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów
dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4 liści owsa głuchego.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, używając końcówek
płaskostrumieniowych przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

PRZECIWWSKAZANIA
1.
Nie stosować środka (również w mieszaninie):
-na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki
-w okresie występowania przymrozków
-w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%
-podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.


2.
Przestrzegać wszelkich przeciwwskazań dotyczących środka wchodzącego w skład


mieszaniny ze środkiem Fantom 069 EW. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: a) znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne B) nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji traktowanej środkiem Fantom 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
UWAGI:
1.
Wyższą dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy), niższą do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

2.
Wyższą dawkę środka Fantom 069 EW stosować, gdy jest on stosowany w mieszaninach z innymi środkami.

3.
Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.

4.
Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym nie wpływające jednak na plon.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać w dni pogodne. W przypadku sporządzania mieszaniny środka Fantom 069 EW z innymi zalecanymi środkami chwastobójczymi kolejność łączenia środków w zbiorniku opryskiwacza (napełnionym do połowy wodą) nie jest istotna, jednak drugi środek dodawać dopiero po dokładnym rozprowadzeniu pierwszego środka (z włączonym mieszadłem). Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć (opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.


Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.


W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.


W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.


Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów -(17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec -(32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów -(14) 631 54 09 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa -(22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław -(71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »