Skocz do zawartości

Zdjęcie

Alliacine 400 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -130/2014 z dnia 06.08.2014 r.
Posiadacz zewolenia:
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii, tel: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Agrosimex Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 668 04 71, 48 668 04 81, fax: 48 668 04 86

ALLIACINE 400 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloroprofam (związek z grupy karbaminianów) – 400 g/l (39,79%).

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną:

Solwent (nafta), węglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrząca benzyna – niespecyfikowana, propan-2-ol.

Zezwolenie MRiRW nr R -130/2014 z dnia 06.08.2014 r.

Niebezpieczeństwo

H304 -Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 -Działa drażniąco na skórę.
H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 -Działa drażniąco na oczy.
H336 -Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H351 -Podejrzewa się, że powoduje raka.
H373 -Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H411 -Działa toksycznie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki.

EUH066 -Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P260 -Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 -Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.
P391 -Zebrać wyciek.
P304+P340 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku

w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 -W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

OPIS DZIAŁANIA
ALLIACINE 400 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych w cebuli z siewu.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, przemieszcza się w roślinie i hamuje podział komórek. W wyniku tego chwasty wkrótce po wschodach zamierają. Najlepiej zabieg wykonać przed wschodami chwastów, najpóźniej w okresie ich wschodów, gdy znajdują się w fazie liścieni.
Chwasty wrażliwe: psianka czarna
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, rdest plamisty, chwasty rumianowate

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Cebula
z siewu Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:5 l/ha.


Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3 -5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego do końca fazy czwartego liścia
(BBCH 11-14).

Zalecana ilość wody: 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


UWAGI:
-
Środek Alliacine 400 EC najlepiej stosować jako uzupełnienie wcześniej użytych (bezpośrednio po siewie lub przed wschodami cebuli) innych herbicydów np. jednego z środków zawierających glifosat i zalecanych do odchwaszczania warzyw późnowschodzących.

-
Środka Alliacine 400 EC nie stosować na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicy.

-
Na glebach lżejszych o mniejszej zawartości próchnicy nie przekraczać dawki 4 l/ha ze względu na istotną obniżkę plonu.

-
Środka Alliacine 400 EC nie stosować w temperaturze powyżej 23oC.

-
Środek Alliacine 400 EC stosować, gdy rośliny cebuli są suche, nie uszkodzone w dobrej kondycji, gdy szczypior ma dobrze wykształconą warstewkę woskową, najlepiej po 2-3 dniach słonecznych.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,


unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,


unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku gdy środek stosowany jest w dawce poniżej 4 l/ha:
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku gdy środek stosowany jest w dawce powyżej 4 l/ha:
w celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy

ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.

Okres ważności -3 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »