Skocz do zawartości

Zdjęcie

Destor 160 SE


Posiadacz zezwolenia:
AgriChem B.V. Koopvaardijweg 9, 4900 CV Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel.:+31 162 431931, fax: +31 162 456797.

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 6140045, fax: +48 22 6140045.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


DESTOR 1 6 0 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
desmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów – 160 g w 1 litrze środka (15,51%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 67/2013 zr z dnia 23.05.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
DESTOR 160 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Destor 160 SE przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
DESTOR 160 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym pobieranym
przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do
fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe: szarłat szorstki, tasznik pospolity, komosa jesienna
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita jasnota purpurowa, komosa biała
Chwasty odporne: rdest kolankowy, rdest plamisty, psianka czarna.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, burak pastewny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 14 dni.
Środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego buraka do początku
zakrywania międzyrzędzi gdy liście pokrywają 10% powierzchni gleby na chwasty
znajdujące się w fazie liścieni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na rośliny chore i osłabione - na glebach przesuszonych i zbrylonych, - na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie. Na polu opryskiwanym środkiem po wykonaniu orki można
uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin
przez choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie Burak cukrowy lub pastewny.


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
nie dotyczy.


5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia opryskiwacza wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku stosowania
środków myjących, postępować zgodnie z instrukcją załączoną do tych środków.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 2 m od zbiorników i cieków wodnych.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.


VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »