Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pampa 040 SC


Posiadacz zezwolenia:
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel. +32 (2) 627 66 11 fax. 32 (2) 627 86 00
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
PAMPA 040 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%).

Zezwolenie MRiRW Nr R-22/2007 z dnia 29.05.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-145/2009 z dnia 11.09.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-60/2010 z dnia 04.03.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R-84/2011d z dnia 28.03.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R-355 /2012d z dnia 14.12.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-46/2014d z dnia 20.02.2014 r.Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Pampa 040 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Pampa 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Kukurydza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych -zabieg wykonać gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą
wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.
Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach
kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Pampa 040 SC
w tych odmianach należy skontaktować się z doradcą lub przedstawicielem podmiotu
posiadającego zezwolenie.

Strategia zarządzania odpornością:
Nikosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do herbicydów z grupy inhibitorów
ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić
do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia
i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

- postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju

i nasilenia chwastów, - używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp., - stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania, - stosuj mieszanki herbicydów o różnym mechanizmie działania, - stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej, - informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub przedstawicielem
podmiotu posiadającego zezwolenie.
PRZECIWSKAZANIA
Zabiegu nie wykonywać:
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy
- w temperaturze powietrza poniżej 100C i powyżej 250C - na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby - na rośliny mokre (rosa, deszcze).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.NASTĘPSTWO ROŚLIN


Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną
następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:
- kukurydzę – bez limitu czasowego,

- zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VII PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
zakresu 0-300C.
Chronić przed dziećmi.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »