Skocz do zawartości

Zdjęcie

AGROSAR 360 SL nieprofesjonaliści.


Załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW nr R -35/2014 z dnia 13.03.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna Spółka Akcyjna; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

AGROSAR 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli izoproyloaminowej -związek z grupy pochodnych kwasu
fosfonowego - 360 g/l (36,0 % w/w).

Zezwolenie MRiRW nr R - 35/2014 z dnia 13.03.2014 r.

UWAGA
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować ochronę oczu np. gogle i/lub ochronę twarzy.

I OPIS DZIAŁANIA
Agrosar 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) w uprawie jabłoni, oraz w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Agrosar 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

UWAGA
Środek Agrosar 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 75,0 ml/100 m2 zapobiega występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.
w dawce 80,0 ml/100 m2: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi, szczaw polny, wierzbownica gruczołowata, krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. JABŁOŃ
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 - 80,0 ml/100m2.
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich
wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
W celu zniszczenia wieloletnich chwastów dwuliściennych jak np. skrzyp polny środek
można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL
w dawce:
Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2.

Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

UWAGI:
1) Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew jabłoni.
2) Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

2 . OGRODY, DZIAŁKI, TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ FUNDAMENTÓW BUDYNKU, PŁOTÓW I INNYCH OGRODZEŃ, WOKÓŁ DRZEW I KĘP KWIATÓW, POD ŻYWOPŁOTAMI I KRZEWAMI, MIĘDZY PŁYTAMI I KOSTKĄ CHODNIKOWĄ,NA TERENIE OBEJŚCIA I DRÓG DOJAZDOWYCH.
Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów. W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75,0 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50,0 – 75,0 ml/100 m2 .
Liczba zabiegów: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia
zabiegu.
W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie
dopuszczając do spływania środka z liści.

Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub
ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki
sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz.
Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze
względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie
wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest
do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich
zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub
sadzenia roślin.
Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.

IV NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Agrosar 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zastosowania środka.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Agrosar 360 SL.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej w celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego, a następnie dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy użytkowej. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza wlać połowę potrzebnej ilości wody, następnie całą odmierzoną ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. Opróżnione opakowanie po środku wypłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciecz ponownie dokładnie wymieszać i niezwłocznie zużyć. W czasie opryskiwania okresowo mieszać ciecz użytkową w zbiorniku. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz dokładnie wymyć i wypłukać wodą. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Zabieg wykonać na suche rośliny chwastów, podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
1. Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na rośliny chore i uszkodzone, - w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów, - w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie dotyczy.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do
dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla
pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.


VII PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o
ile to możliwe, należy pokazać etykietę).


VIII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 0oC -30oC w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne -w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - Zawartość netto - Nr partii –


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »