Skocz do zawartości

Zdjęcie

Lentagran 45 WP


Załącznik do decyzji MRiRW nr – R-173/2014d z dnia 27.05.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -61/2012 z dnia 30.03. 2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: +48 22 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

LENTAGRAN 45 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pirydat -związek z grupy pirydazyn– 45% (450g/kg).

Zezwolenie MRiRW Nr R -61/2012 z dnia 30.03. 2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -173/2014d z dnia 27.05.2014 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie przez kontakt ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
LENTAGRAN 45 WG jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej, pakowanym w woreczki z folii rozpuszczalnej w wodzie, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie cebuli
z siewu, pora z siewu, kukurydzy cukrowej, uprawianych z rozsady: kapusty głowiastej,
brokuła, kalafiora i kapusty brukselskiej.
Środek Lentagran 45 WG stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
LENTAGRAN 45 WP jest selektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach roślinnych. Lentagran 45 WP najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2 do 4 liści powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie. Środek działa lepiej w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody.
Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, tasznik pospolity, komosa biała, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, rdest plamisty, rdest powojowy
Chwasty odporne: gatunki jednoliścienne, fiołek polny, gorczyca polna.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Cebula
z siewu
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.
Środek stosować od fazy 3 liści cebuli, gdy chwasty są w fazie nie starszej niż 4 liście właściwe.
2. Por
z siewu
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66kg/ha.
Środek stosować od fazy 3 liści pora, gdy chwasty są w fazie nie starszej niż 4 liście właściwe.
3. Kapusta głowiasta
z rozsady.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.
Środek stosować od 1 do 3 tygodni po posadzeniu rozsady, gdy chwasty są w fazie rozwojowej nie starszej niż 4 liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
1. Kalafior, brokuł, kapusta brukselska
(uprawiane z rozsady).
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 -1,66 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady, tj. od początku fazy 4-tego liścia do końca fazy 6-tego liścia właściwego (BBCH 14 – 16), gdy chwasty są w fazie 2-4 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200 -500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Kukurydza cukrowa
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 -1,66 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować w fazie 2 – 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18), a chwasty są w fazie 2-4 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200 -500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
-
W przypadku licznego występowania chwastów wskazane jest zastosowanie wyższej z zalecanych dawek.

-
Środek stosować, gdy liście rośliny uprawnej mają wykształconą warstwę woskową, najlepiej po 2-3 dniach pogodnych.

-
Na cebuli odmiana Sochaczewska środek może powodować początkowo lekkie chlorozy liści, jednak są to objawy przemijające, nie mające wpływu na plon.

-
Środka nie stosować na rośliny mokre, chore lub uszkodzone oraz w warunkach stresowych dla roślin uprawnych.

-
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

-
Nie dopuścić do przedostawania się środka do zbiorników i cieków wodnych.


Przed zastosowaniem środka Lentagran 45 WP w uprawie kalafiora, brokuła, kapusty brukselki, kukurydzy cukrowej, wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.
Następstwo roślin
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i nie stwarza zagrożeń dla roślin uprawianych następczo. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej herbicydem Lentagran 45 WP, z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej uprawiać wszystkie rośliny.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek pakowany jest w woreczki z folii rozpuszczalnej w wodzie, zabezpieczone
aluminiowym opakowaniem ochronnym. Wymaganą ilość środka Lentagran 45 WP wyjąć
z aluminiowego opakowania ochronnego wraz z woreczkiem foliowym i (po wyjęciu sita
wlewowego) umieścić w zbiorniku opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem po upływie 5 -10 minut od umieszczenia środka
w zbiorniku, po rozpuszczeniu się opakowania.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1 OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI).
Dla ludzi – 48 godzin.
Dla zwierząt – nie dotyczy.

2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.
Etykieta środka ochrony roślin Lentagran 45 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW

3 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Cebula z siewu, Por z siewu, Kapusta głowiasta z rozsady – 28 dni. brokuł, Kalafior, kapusta brukselska, Kukurydza cukrowa – 42 dni.
4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.
6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu i skóry przemyć je natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochroną
twarzy.

7 OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości co najmniej 3 metrów od terenów
nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta środka ochrony roślin Lentagran 45 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »