Skocz do zawartości

Zdjęcie

Legato Plus 600 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -51/2014 z dnia 01.04.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Spółka z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: 22 395 66 60, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
Makhteshim Agan Agro Poland S.A. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: 71 794 22 35, fax: 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro@ma-agro.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


LEGATO PLUS 600 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (substancja z grupy anilidów) – 100 g/l (8,9%).
izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (44,6%).


Zezwolenie MRiRW nr R-51/2014 z dnia 01.04.2014 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Legato Plus 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, stosowanym doglebowo lub nalistnie przed wschodami lub po wschodach chwastów. Środek Legato Plus 600 SC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Legato Plus 600 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Obie substancje czynne niszczą młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego.
W przypadku stosowania powschodowego obie substancje czynne działają w sposób wzajemnie się uzupełniający i są wchłaniane zarówno przez liście jak i korzenie chwastów. Zachowuje on długotrwałą skuteczność również w stosunku do chwastów później wschodzących.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 -1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie:
grubokropliste -gdy zabieg wykonywany jest przed wschodami zbóż.
średniokropliste -gdy zabieg wykonywany jest po wschodach zbóż.

Środek stosować jesienią po siewie rośliny uprawnej do końca fazy gdy widoczne jest
pierwsze rozkrzewienie (BBCH 00-21), na młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie
wschodów.

UWAGI:
-
Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.

-
Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.

-
W przypadku stosowania środka przed wschodami rośliny uprawnej nie należy gleby bronować.

-
Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz w przypadku stosowania środka po wschodach rośliny uprawnej oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej.

-
Stosowanie środka po wschodach rośliny uprawnej zalecane jest na glebach lekkich, piaszczystych lub kamienistych. Zabieg ten jest mniej skuteczny wobec jasnoty purpurowej, przytulii czepnej, samosiewów rzepaku i tasznika pospolitego.PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na tym polu wiosną po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego lub lnu. Nie należy uprawiać buraków.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed
zastosowaniem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.


7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin,
będących środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.


V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać produkt szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu w chłodnym
miejscu.
Zapewnić dobrą wentylację wewnętrzną.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »