Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dominator 360 SL


Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com , www.dowagro.pl

Producent/Dystrybutor:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com , www.dowagro.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
DOMINATOR 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat /N-(fosfonometylo)glicyna/ (związek z grupy aminofosfonianów, w postaci soli
izopropyloaminowej) – 360 g/l (30,8%)

Zezwolenie MRiRW Nr R-37/2012 z dnia 07.02.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych i na użytkach zielonych, a także chwastów i zbędnej roślinności na odłogach. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Dominator 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym.
Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a
następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie,
rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i
więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin
następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, przymiotno kanadyjskie, rumian polny, starzec zwyczajny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mniszek pospolity, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy pszenicy, stokłosa miękka, wiechlina łąkowa, żółtlica drobnokwiatowa, życica trwała, bodziszek drobny
Chwasty średnio wrażliwe: pokrzywa żegawka, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne:
1. skrzyp polny
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
POLA UPRAWNE Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu. Jeżeli na polu znajduje się przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
Pola uprawne wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów.
Burak cukrowy, kukurydza.
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha w 200-300 l wody Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha w 200-300 l wody Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
UWAGI
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
Nasiona rośliny uprawnej wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Zalecane dawki dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i
dwuliściennych.

Pola uprawne przed zbiorem roślin, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
2. Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha w 300 l wody (opryskiwanie średniokropliste) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 150 l wody (opryskiwanie drobnokropliste) lub 4 l/ha w 300 l wody (opryskiwanie średniokropliste). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek stosować gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30% to jest na około 7 dni przed przewidywanym terminem zbioru. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha w 300 l wody (opryskiwanie średniokropliste) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 150 l wody (opryskiwanie drobnokropliste) lub 4 l/ha w 300 l wody (opryskiwanie średniokropliste). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
UWAGI
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał
siewny.
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha w 300 l wody (opryskiwanie średniokropliste) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 150 l wody (opryskiwanie drobnokropliste) lub 4 l/ha w 300 l wody (opryskiwanie średniokropliste). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
UŻYTKI ZIELONE (REKULTYWACJA).
Środek stosuje się do niszczenia traw i roślin dwuliściennych na użytkach zielonych przeznaczonych do rekultywacji. W zależności od stopnia zachwaszczenia zabieg można wykonywać: opryskując całą powierzchnię w połączeniu z uprawą mechaniczną, dawkę środka dostosować do występujących chwastów Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha w 200-300 l wody Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-6 l/ha w 200-300 l wody Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
punktowo zwalczanie chwastów występujących w zwartych kępach opryskiwaczem plecakowym, cieczą użytkową środka o stężeniu 2% (0,2 l środka na 10 l wody). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
ODŁOGI
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów lub zbędnej roślinności. Używać dowolnej aparatury naziemnej. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha w 100-300 l wody Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha w 100-300 l wody Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste lub 200-300 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych i na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, -na rośliny mokre, -przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), -w mieszaninach ze środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi, -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek Dominator 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporz ądz oną w z biornik u opry s k iwac z a c iec z uż y tk ową
niez włoc z nie z uż y ć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°Ci
nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »