Skocz do zawartości

Zdjęcie

Scalar 200 EC


Posiadacz zezwolenia:
Helm AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.:+ 49 40 2375 0, fax: +49 40 2375 1845; e-mail: info@helmag.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Scalar 200 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego, w formie estru 1-meptyloheptylowego) -200 g/l (19,9%)
Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: Solwent Nafta (ropa naftowa, węglowodory ciężkie aromatyczne).
Zezwolenie MRiRW nr R-58/2013 z dnia 12.04.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwe; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie emulsji do rozcieńczania wodą, przeznaczony do stosowania w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym. Do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Substancja czynna środka pobierana jest przez liście chwastów, a następnie
przemieszczana do korzeni roślin powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka widoczne są już po upływie 2-3 dni od zabiegu. Po 5-7
dniach następuje zamieranie chwastów.
Środek zwalcza przytulię czepną w każdej jej fazie rozwojowej.

Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolity, bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tobołki polne , przetacznik bluszczykowy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Zboża ozime
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji, do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 37).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Stosowanie środka w mieszaninach z innymi herbicydami
Środek Scalar 200 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Tribex 75 WG, HELM–
Tribi 75 WG lub ze środkiem Chwastox Extra 300 SL.
Zastosowanie mieszaniny poprawia skuteczność zwalczania większości gatunków chwastów
zakwalifikowanych jako średnio wrażliwe na środek Scalar 200 EC.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Scalar 200 EC 0,5 l/ha + Tribex 75 WG 0,015 kg/ha lub Scalar 200 EC 0,5 l/ha + HELM–Tribi 75 WG 0,015 kg/ha lub Scalar 200 EC 0,7 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
-
Środek Scalar 200 EC lub jego mieszaninę stosować tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym.
-
W trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewką roślin motylkowych oraz na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki.
-
Odmiana pszenicy ozimej Tonacja oraz odmiana jęczmienia ozimego Gil po zastosowaniu środka Scalar 200 EC w dawce 1 l/ha mogą reagować znaczącą obniżką plonu ziarna mimo braku objawów fitotoksyczności na roślinach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji opryskanej środkiem Scalar 200 EC (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na polu tym, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać kukurydzę i zboża. Na plantacjach, na których zastosowano środek Scalar 200 EC w mieszaninie ze środkiem Tribex 75 WG, HELM-Tribi 75 WG lub Chwastox 300 SL, należy również uwzględnić działanie następcze środków wchodzących w skład mieszaniny.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość do zabiegu. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. W przypadku stosowania preparatu w mieszaninach z innymi środkami, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku opryskiwacza.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie awarii lub jeżeli źle się poczujesz zasięgnij porady lekarza pokaż -jeżeli to możliwe,
pokaż etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji

Zawartość netto

Nr partii
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »