Skocz do zawartości

Zdjęcie

Envision 450 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -13/2014 z dnia 31.01.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
CHEMINOVA A/S P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii, tel. 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 91.
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel. 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
Envision 450 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) postaci soli izopropyloaminowej – 450 g/l
(37,36%).

Zezwolenie MRiRW nr R -13/2014 z dnia 31.01.2014r.
Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA Envision 450 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich): na polach uprawnych przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska), przed wschodami kukurydzy, na terenach nieużytkowanych rolniczo, na ugorach i odłogach, na pastwiskach w celu ich renowacji. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Envision 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym.
Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),
a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie,
rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2 -3
tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, ostrożeń polny, perz właściwy, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, fiołek polny, fiołek polny, komosa biała, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mniszek pospolity, perz właściwy, przytulia czepna, ostrożeń polny, bylica pospolita
Chwasty odporne: skrzyp polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, rzepak ozimy
-przed zbiorem rośliny uprawnej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -3,2 l/ha.
Zalecane dawki dotyczą zwalczania perzu właściwego. Jeżeli na polu znajduje się przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących na nim gatunków chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem rośliny uprawnej, tj. w przypadku pszenicy ozimej gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (faza dojrzałości woskowej), zaś w przypadku rzepaku ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Zwalczanie chwastów przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego ułatwia zbiór tych roślin z pola.
Uwagi:
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać
jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Środka nie stosować: - w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin motylkowych, - w pszenicy ozimej przeznaczonej na materiał siewny, - na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.
Ścierniska -po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 5,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
3. Kukurydza.
Środek stosować przed wschodami kukurydzy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 -1,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Renowacja pastwisk.
Środek można stosować na intensywnie rosnące chwasty w dawce zależnej od wrażliwości występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 -4,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
Tereny nieużytkowane rolniczo.
(place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne).

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji w dawce zależnej od wrażliwości występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 – 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha

Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków.
Używać dowolną aparaturę naziemną.

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha używając rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste lub 200-300 l/ha używając rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.
Ugory i odłogi.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji w dawce zależnej od wrażliwości występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 – 5,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny i na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,


na rośliny mokre,


przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),


podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.


. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Envision 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po dwóch dniach, gdy zwalczane są chwasty jednoroczne i po czternastu dniach, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.
. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie: gdy zwalczane są chwasty jednoroczne – 2 dni gdy zwalczane są chwasty wieloletnie -14 dni.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
Mieszaniny środków sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):


Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Pszenica ozima, rzepak ozimy – 10 dni.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środek i opakowanie usunąć jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła, wyłącznie
w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »