Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nautius WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -3/2014 z dnia 10.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
tel: + 44 207 953 0447, e-mail: contacteu@rotam.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
NAUTIUS WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg
(40%)
tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg
(15 %)

Zezwolenie MRiRW nr R -3/2014 z dnia 10.01.2014 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd zawiera dwie substancje aktywne: tifensulfuron metylowy i tribenuron metylowy
o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Pełen efekt zwalczania chwastów widoczny jest po co najmniej 40 dniach. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. W zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Można go stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, przytulia czepna, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, niezapominajka polna, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, miotła zbożowa
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Środek stosować wiosną, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-39).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 80 – 100 g/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie rozwojowej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opad deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. Z uwagi na ryzyko pojawienia się odporności niektórych gatunków chwastów na związki sulfonylomocznikowe zaleca się, aby środek stosować tylko jeden raz w sezonie uprawy danej rośliny. Należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
-łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
-w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
-na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża i kukurydzę.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Sposób mycia opryskiwacza:
1.
Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza.

Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie).

2.
Procedurę mycia powtórzyć.


Uwaga
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędacych celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskiwać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskiwać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczność ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem zobacz »