Skocz do zawartości

Zdjęcie

Metazanex 500 SC


Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel. +48 (22) 395 66 60, Fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim­
agan.pl
Konfekcjoner:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax.: 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel. +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro@ma­agro.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
METAZANEX 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) -500 g w 1 litrze środka (44,36%).


Zezwolenie MRiRW nr R -147/2013 z dnia 08.11.2013 r.,Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej i kalafiorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żótlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne
Chwasty odporne: ostrożeń polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA Rośliny rolnicze
1. Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

2. Rzepak jary
Środek stosować przedwschodowo, wiosną BBCH 00


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody:200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne
3. Kapusta biała głowiasta, kalafior
Środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady.


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek ochrony roślin Metazanex 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.

Uwagi:
-
Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

-
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w okresie wschodów rzepaku,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiadujące rośliny uprawne.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Metazanex 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać Rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm ­
Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie zadarnionej strefy ochronnej
w odległości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »