Skocz do zawartości

Zdjęcie

Finish SX 40 SG


Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.:
(22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com
Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Konfederacja Szwajcarska, Tel. +41 (0)22 7175111; Fax +41 (0)22 7176088
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
FINISH SX 40 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3% (333
g/kg).

metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,7% (67 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R-5/2013 z dnia 10.01.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Finish SX 40 SG jest środkiem chwastobójczym w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym jednorazowo nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek chwastobójczy w formie granul sporządzonych w technologii SX, która zapewnia ich całkowitą jednorodność i rozpuszczalność. Jest herbicydem zawierającym substancje czynne o działaniu systemicznym Środek jest pobierany głównie przez liście, następnie szybko przemieszcza się w roślinie wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty w fazie 2-4 liści. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Środek
Etykieta Finish SX 40 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW
w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w

źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak
polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdest powojowy, tasznik pospolity;

Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna
Chwasty średnio odporne: przetacznik bluszczykowy
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, powój polny, skrzypy.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 2 rozkrzewień do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 22-30)
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania 75 g/ha + Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania ­60-75 g/ha + Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym
nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenica jara, jęczmień jary
Zabieg wykonać po wschodach od fazy 2 rozkrzewień do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 22­32)
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania 75 g/ha + Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania 60-75 g/ha + Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1
Zalecana ilość wody 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi


Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.


W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry.

.
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.


. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
-łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
-w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
-na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie
wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane. Technologia SX pozwala na skrócenie procedury
mycia opryskiwacza o 75%, a także zmniejszenie ilości wody o 80% w porównaniu do
herbicydów sulfonylomocznikowych w formulacjach WG lub WP. Ponadto podczas mycia
opryskiwacza nie ma konieczności stosowania środków myjących zawierających podchloryn
sodowy.

Sposób mycia opryskiwacza:

1.
Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza. Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie).

2.
Procedurę mycia powtórzyć.


Uwaga: Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeśli to
możliwe, pokaż etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

V POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »