Skocz do zawartości

Zdjęcie

Basta 150 SL


Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 2173 38 7278,fax: +49 2173 38 3570.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (022) 572 35 00, fax: (022)572 36 03.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


BASTA 150 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glufosynat amonowy -związek z grupy aminofosfonianów -150 g w 1 litrze środka
(13,50%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 100/2013 z dnia 21.06.2013 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R-146/2014d z dnia 09.05.2014 r.


Toksyczny

Może upośledzać płodność.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie
zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

I OPIS DZIAŁANIA
BASTA 150 SL jest nieselektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu wgłębnym, występującym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, niszczącym zielone, nadziemne części roślin, przeznaczonym do zwalczania
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w truskawce, niszczenia rozłogów w
truskawce, oraz do desykacji ziemniaka.
Środek stosuje się używając opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy sadowniczych.II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Basta 150 SL jest najbardziej skuteczny w warunkach sprzyjających
intensywnemu wzrostowi chwastów. Działanie środka na chwasty widoczne jest już po
upływie 2-7 dni od zastosowania.

Działanie na chwasty w truskawce
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mniszek lekarski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: perz właściwy, skrzyp polny.


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Truskawka
(niszczenie rozłogów i zwalczanie chwastów w międzyrzędziach).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
W celu zwiększenia skuteczności zabiegu, zwłaszcza gdy występują chwasty
jednoliścienne stosować łącznie z siarczanem amonowym.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Basta 150 SL 3,2 l/ha + siarczan amonowy 10,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Basta 150 SL 3,2 l/ha + siarczan amonowy 10,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zabiegi wykonać po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha.
UWAGI:


Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące rozłogi truskawek i chwasty.


Nie dopuścić do opryskiwania liści truskawek i sąsiadujących roślin uprawnych z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń typowych dla herbicydów o działaniu kontaktowym.


Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy roboczej na liście i pędy truskawek.


Desykacja (podsuszanie) roślin.
1. Ziemniak
(niszczenie naci na plantacjach ziemniaka nasiennego).

Desykacja, czyli chemiczne niszczenie naci ziemniaczanej zapewnia:

lepszą zdrowotność i jakość bulw gdyż: a) zapobiega przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, B) zapobiega i ogranicza porażenie bulw przez zarazę ziemniaka, c) zmniejsza ilość uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru i transportu do przechowalni,


lepsze przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw:


a) przyspiesza dojrzewanie bulw ziemniaka (tworzenie się skórki),
B) zwiększa udział frakcji sadzeniakowej w plonie bulw,
c) pozwala producentowi decydować o terminie zbioru,
łatwiejszą i wydajniejszą pracę maszyn (kopaczek kombajnów) podczas zbioru bulw ziemniaka, poprzez:
a) zasuszanie naci ziemniaka, B) niszczenie chwastów. Desykację wykonać następująco:
Metoda mechaniczno – chemiczna.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zabieg wykonać w ciągu 24 godzin po mechanicznym zniszczeniu naci, stosując
opryskiwanie pasowe redlin. Zabieg jest zalecany szczególnie na odmianach o silnym
wzroście.
UWAGI:


Zabiegu desykacji nie wykonywać: - gdy wystąpiły intensywne opady deszczu (30 – 40 mm) w ciągu 5 dni przed planowaną aplikacją, - na mokre rośliny ziemniaka, - nie później niż na 4 godziny przed spodziewanym deszczem.


Na odmianach o bardzo silnym wzroście i bujnej naci, należy najpierw ściąć nać ziemniaka, następnie w ciągu 24 godzin zastosować desykant, przestrzegając następujących zasad:

- rośliny ziemniaka powinny być starannie ścięte do wysokości 10­20 cm,
- maszyna ścinająca powinna być umieszczona przed ciągnikiem,
aby nie przygniatała naci,
- prędkość jazdy ciągnika z urządzeniem ścinającym powinna być
dostosowana do warunków terenowych -zbyt szybka może pogorszyć
dokładność ścinania naci.


Po zabiegu desykacji zbiór przeprowadzić dopiero w momencie, gdy bulwy osiągną pełną dojrzałość fizjologiczną (twarda, nie łuszcząca się skórka).


Zabieg desykacji może być wykonany tylko w okresie od marca do września.


Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

OGRANICZENIA I PRZECIWWSKAZANIA
Środek ochrony Basat 150 SL, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną glufosynat zezwala się wyłącznie na zastosowanie pasmowe lub punktowe w charakterze środka chwastobójczego przy zastosowaniu dawek nieprzekraczających 750 g substancji czynnej na hektar (powierzchni poddanej działaniu środka) podczas jednego zastosowania oraz przy maksymalnie dwóch zastosowaniach na rok.
Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów - na wschodzące rośliny uprawne - na rośliny mokre - przed spodziewanym deszczem (mniej niż 6 godzin) Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie wykazuje działania doglebowego, nie stwarza więc zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku sporządzania mieszaniny z siarczanem amonowym najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Basta 150 SL w połowie wymaganej ilości wody, a następnie dodać roztwór siarczanu amonowego, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opryskiwać w dni pogodne (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem). W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Truskawka – nie dotyczy, Ziemniak - 14 dni.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Truskawka – nie dotyczy, Ziemniak - 14 dni.
OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub
etykietę.


7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie

zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które

zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzedni
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne -w razie
wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy
środków ochrony roślin.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie
przekraczającej 0-30o C.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - .......... Zawartość netto - ….... Nr partii - ...................


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »