Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Oblix 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-131/2013d z dnia 18.06.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -107/2012 z dnia 10.08.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4096 CV Oosterhout, P.O. Box 295 AG Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel. +31 162 431931, fax +31 162 456797.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 – 092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel./fax: 0048 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

OBLIX 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) -500 g/l (44,13%).

Zezwolenie MRiRW nr R -107/2012 z dnia 10.08.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-131/2013d z dnia 18.06.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i częściowego
ograniczenia występowania chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku
pastewnym.
Środek do stosowana przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek stosowany wspólnie ze środkami zawierającymi fenmedifam pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy. Substancje czynne utrzymują się w górnej warstwie gleby zabezpieczając plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.
Wrażliwość chwastów:
Stosowanie przedwschodowe
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita i mlecz zwyczajny
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, wiechlina roczna i wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: jasnota purpurowa, psianka czarna i starzec zwyczajny.

Stosowanie powschodowe Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, rdest powojowy ,tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty i szarłat szorstki.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek ochrony roślin Oblix 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy, burak pastewny
Stosowanie przedwschodowe Termin stosowania: Zaleca się wykonać zabieg środkiem Oblix 500 SC przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, lecz przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną wilgotną glebę. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
UWAGI
-
Zabieg przedwschodowy nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem na cały okres wegetacji i konieczne jest wykonanie zabiegów powschodowych.

-
Tylko jeden zabieg przedwschodowy może być wykonany z zastosowaniem środka Oblix 500 SC.

-
Zastosowanie przedwschodowe (przed lub tuż po siewie) wyklucza stosowanie środka Oblix 500 SC powschodowe w mieszaninach.


Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Stosowanie powschodowe
Środek Oblix 500 SC stosować w mieszaninie ze środkiem Corzal 157 SE w systemie
dwóch zabiegów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania (w systemie dwóch zabiegów):
1 l/ha.

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać na chwasty w fazie liścieni.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Oblix 500 SC 1 l/ha + Corzal 157 SE
2,5 l/ha.
Drugi zabieg wykonać 5-10 dni po zabiegu na chwasty w fazie liścieni.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Oblix 500 SC 1 l/ha + Corzal 157 SE
2,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na glebach przesuszonych i zbrylonych,
-na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych,
-na rośliny chore i osłabione.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie 5 miesięcy od zastosowania. Po upływie tego okresu na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka, z powodu uszkodzeń roślin przez choroby lub szkodniki, można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe) oraz kukurydzę. W przypadku uprawy buraka nie stosować ponownie środka Oblix 500 SC.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5 miesięcy w stosunku do roślin następczych przewidzianych w zmianowaniu
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »