Skocz do zawartości

Zdjęcie

Betanal MaxxPro 209 OD


Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Francja, tel.+33 (4) 72 85 48 44, fax.: +33 (4) 72 85 49 26
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax.: (22) 572 36 03

Podmiot konfekcjonujący:
AGROPAK Sp. j., B.Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel/fax. (32) 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


BETANAL MAXXPRO 209 OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 47 g/l (4,3%)
3-fenylokarbaniloksykarbanilan etylu
etofumesat (związek z grupy benzofuranów) – 75 g/l (6,9%)
metanosulfonian (+/-)-2-etoksy-3,3-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylu
lenacyl (związek z grupy uracyli) – 27g/l (2,5%)
3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopentapirymidyno-2,4-dion
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g/l (5,5%)
3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu


Zezwolenie MRiRW nr R-15/2012 z dnia 19.01.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -265/2012d z dnia 18.10.2012 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu i rozwoju.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz polny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: samosiewy rzepaku, rdest ptasi, rdest powojowaty
Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Burak cukrowy
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Betanal maxxPro 209 OD w systemie powschodowego zwalczania chwastów.

.Środek stosować w burakach od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych na chwasty znajdujące się w fazie od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.
pierwszy zabieg Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5l/ha
drugi zabieg Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5l/ha
trzeci zabieg Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3 Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni
Wyższą dawkę stosować przy silnym zachwaszczeniu plantacji lub w przypadku dużej liczebności chwastów sklasyfikowanych jako gatunki średnio-wrażliwe (np. rdesty) na glebach cięższych.
W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów średnio wrażliwych lub w przypadku konieczności zwalczania samosiewów rzepaku herbicyd Betanal maxxPro 209 OD zaleca się stosować w mieszance z innymi zarejestrowanymi herbicydami.
a) W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji samosiewami rzepaku środek Betanal
maxxPro 209 OD stosować łącznie z herbicydem Goltix 700 SC lub Safari 50 WG
w następujących wariantach ochronnych:

Wariant ochronny z herbicydem Goltix 700 SC:
Środek stosować w burakach od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych na
chwasty znajdujące się w fazie od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.

pierwszy zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0 l/ha
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha

drugi zabieg Betanal maxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0 l/ha Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
trzeci zabieg Betanal maxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0 l /ha Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3 Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni

Wariant ochronny z herbicydem Safari 50 WG
Środek stosować w burakach od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych na
chwasty znajdujące się w fazie od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.

pierwszy zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25l/ha + Safari 50 WG 20 -30g/ha + Trend 90 EC-0,05%
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha

drugi zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Safari 50 WG 20 -30g/ha + Trend 90 EC-0,05%
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha

Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha

trzeci zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Safari 50 WG 20 -30g/ha + Trend 90 EC-0,05%
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:
1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów: 3 Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni
Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Betanal MaxxPro 209 OD ze środkiem
Safari 50 WG zwierzęta gospodarskie nie mogą być karmione liśćmi roślin, na które
zastosowano mieszaninę środków.

B) W przypadku zachwaszczenia plantacji chwastami jednoliściennymi (chwastnica jednostronna, perz właściwy) Betanal maxxPro 209 OD stosować w kombinacji z herbicydem Agil 100 EC włączając ten ostatni do 2 i 3 zabiegu w następującej sekwencji zabiegowej:
pierwszy zabieg gdy rośliny buraka znajdują się w fazie liścieni z widocznym liściem właściwym do fazy 2 liści właściwych: Betanal maxxPro 209 OD 1,25 -1,5/ha Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha
drugi zabieg gdy rośliny buraka znajdują się w fazie minimum 2 liści właściwych: Betanal maxxPro 209 OD 1,25-1,50l/ha l/ha + Agil 100 EC 0,6l/ha Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha
trzeci zabieg gdy rośliny buraka znajdują się w fazie 2 liści właściwych: Betanal maxxPro 209 OD 1,25-1,50 l/ha + Agil 100 EC 0,6l/ha Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3 Odstępy pomiędzy zabiegami: 5-10 dni Uwaga: Chwastnica jednostronna, z chwilą wykonania zabiegu w kombinacji z herbicydem Agil 100 EC powinna znajdować się w fazie od 2 liści do początku fazy krzewienia, a w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego, chwast ten winien znajdować się w fazie od 4 do 8 liści. Ponadto przez okres 30 dni nie należy wykonywać żadnych zabiegów spulchniających na opryskanej plantacji.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA:
Przed użyciem i wlaniem do zbiornika opryskiwacza herbicyd Betanal maxxPro 209 OD
należy koniecznie wielokrotnie wstrząsnąć w oryginalnym zamkniętym opakowaniu do chwili
uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny.

Uwagi: - Na glebach zawierających powyżej 5% substancji organicznej Betanal maxxPro 209 OD działa głównie poprzez liście. - Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka. - Chłodna i pochmurna pogoda po wykonaniu zabiegu spowolnia działanie środka, ale jego docelowa skuteczność pozostaje nie zmieniona. - Zachować szczególną ostrożność w stosowaniu mieszanin herbicydów w ciągu 3 dni po gwałtownych zmianach pogody (zwłaszcza ocieplenia po okresie występowania niskich temperatur z wysoką wilgotnością powietrza).
PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:
-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
-na rośliny mokre,
-w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12o C i powyżej 20o C,
-w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
-w okresie spodziewanych przymrozków,
-w ilości wody większej niż 300 l/ha,
-łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM), siarczanu amonowego lub
w kombinacji z płynnymi mikronawozami.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Betanal maxxPro 209 OD stosowany zgodnie z proponowanym zakresem stosowania nie
stwarza zagrożenia w stosunku do innych roślin w płodozmianie.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez
przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko
buraki.


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY, DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej opakowanie należy wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania jednorodnej zawiesiny, a następnie dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość herbicydu wlać do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 l wody), dokładnie mieszając. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić stopniowo wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając zachowując zalecaną dawkę wody na 1 ha. W przypadku stosowania środka Betanal maxxPro 209 OD łącznie ze środkiem Goltix 700 SC, Safari 50 WG, lub Agil 100 EC najpierw dokładnie wymieszać odmierzoną ilość innego środka z połową wymaganej ilości wody. Następnie uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej ilości i dodać Betanal maxxPro 209 OD cały czas dokładnie mieszając ciecz roboczą. Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie:
-strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo
lub
-strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym

zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu

o 50 %.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »