Skocz do zawartości

Zdjęcie

Trimax 50 SG


Posiadacz zezwolenia:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
tel.: +48 52 3188783/784, fax: +48 52 3188801, e-mail: RD@chemirol.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
TRIMAX 50 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R-164/2013 zr z dnia 18.12.2013 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz
jęczmieniu jarym.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
TRIMAX 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym.
Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu,
gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład
herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.
Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy
działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w
ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej
zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność
powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje
stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).
Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2.
kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i
obniżają jego skuteczność.

Wrażliwość chwastów
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha
W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRIMAX 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek TRIMAX 50 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:
TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha lub TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha lub TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ZBOŻA JARE
2. JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek TRIMAX 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na
rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
-łącznie z nawozami dolistnymi,
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
plantacje roślin uprawnych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów
zabiegowych i uwrociach.

UWAGI
-
Silna rosa lub opady występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

-
Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka.

-
W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

-
W przypadku zastosowania środka w terminie od fazy początku wzrostu źdźbła

(strzelania w źdźbło) (BBCH 30) na plantacji przeznaczonej do produkcji materiału siewnego należy się skonsultować z posiadaczem zezwolenia odnośnie ewentualnego niekorzystnego wpływu na rośliny chronione.

-
Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z tej grupy chemicznej.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji,
po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża.
W przypadku zastosowania łącznego środka TRIMAX 50 SG ze środkiem GALAPER 200 EC
(FLUROHERB 200 EC, HERBISTAR 200 EC) dobór i uprawę roślin następczych oraz
przesiewów skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, WKTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza. Przy sporządzaniu mieszanin, jeżeli instrukcja stosowania środka towarzyszącego nie stanowi inaczej, środek ten dodawać do zbiornika wypełnionego do 3/4 wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka TRIMAX 50 SG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
- opróżnić zbiornik i opłukać urządzenie z zewnątrz czystą wodą. Wszelkie widoczne zanieczyszczenia środkiem muszą być usunięte. Następnie dokładnie wypłukać czystą wodą zbiornik opryskiwacza oraz wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, - części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy, - ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
UWAGA
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia opryskiwacza wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ostrożności. W przypadku stosowania środków myjących, postępować zgodnie z instrukcją załączoną do tych środków.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej lub pszenżyta ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub 1 m przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W przypadku uprawy jęczmienia jarego W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub 1 m przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
VI INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VII PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Okres ważności – 1 rok
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii –
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »